Aktualności

11 listopada 2018

Nowe regulacje w zakresie prawa telekomunikacyjnego

Zmiany w zakresie Prawa telekomunikacyjnego

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowaną w dniu 11 czerwca 2018 r., w celu dostosowania do nowych regulacji, FM MOBILE wprowadza zmiany do wszystkich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, Umowy oraz cenników. Nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, które zaczną obowiązywać od 12.12.2018 r., wprowadzają możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, obok formy pisemnej, także w formie elektronicznej lub dokumentowej.

Dla klienta oznacza to, że dla zachowania formy elektronicznej wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Natomiast w tych ofertach, w których FM MOBILE umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej, Klient ma możliwość jej zawarcia za pośrednictwem kanałów elektronicznych, tj. telefon, formularz udostępniony na stronie internetowej FM MOBILE.

FM MOBILE ma prawo udostępnić Klientowi nowe kanały zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o czym zawiadomi na swojej stronie internetowej www. Aktualnie FM MOBILE umożliwia zawieranie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej, a zmiana warunków umowy może nastąpić w formie dokumentowej.

Ponadto nowe przepisy wzmacniają ochronę klientów przy korzystaniu z usług o podwyższonej opłacie (Premium rate), przewidując na przykład, iż bez podjęcia przez Klienta określonych działań, po osiągnięciu wskazanego lub domyślnego progu kwotowego, świadczenie tego rodzaju usług nie będzie możliwe.

Z tych powyższych względów zmieniamy postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych FM MOBILE dotyczące form w jakich może zostać zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Powyższa modyfikacja odnosi się do: § 2 Definicje, gdzie definicja Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą Usług, której integralną częścią są Regulamin, Cennik oraz promocyjne warunki związane ze świadczeniem usług określone w Ofercie Promocyjnej; zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej;

Usługa o podwyższonej opłacie - usługa obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem

§ 6 ust. 3 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa zawierana jest w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Abonent może dokonać wyboru formy zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych spośród oferowanych przez Dostawcę Usług, przy czym dostępność danej formy może być zależna od oferty, sposobu i czasu zawarcia umowy. Tryb i warunki dokonywania zmian umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz warunki jej rozwiązania określają postanowienia Umowy, niezależnie od formy w jakiej taka Umowa została zawarta.

§ 5 ust. 2 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku korzystania przez Abonenta z Usługi o podwyższonej opłacie, Dostawca Usług zapewnia Abonentowi bezpłatne określenie progu kwotowego dla każdego Okresu Rozliczeniowego (co najmniej cztery progi kwotowe: 0, 35, 100, 200 zł). W przypadku osiągnięcia takiego progu przez Abonenta, Dostawca Usług zobowiązany jest do poinformowania Abonenta o tym fakcie oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery Usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Dalsze korzystanie w danym Okresie Rozliczeniowym z Usług o podwyższonej opłacie powodujących obowiązek zapłaty, będzie możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego. W przypadku, gdy Abonent nie określi żadnego progu kwotowego, próg ten zostanie określony domyślnie na poziomie 35 zł.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści załączonego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych FM MOBILE.

Zmiany, o których mowa powyżej, odpowiednio zostały wprowadzone do wszystkich pozostałych regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych FM MOBILE 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie HomeOffice 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych na kartę  12.12.2018 z oznaczeniem zmian

W Cennikach wprowadzono odpowiednie zmiany w zakresie usług Premium rate poprzez rozszerzenie katalogu Usług dodatkowych o bezpłatne usługi:

  • Blokada usług Premium,
  • Progi kwotowe w wysokości 0 PLN, 35 PLN, 100 PLN oraz 200 PLN   dla   usług   telekomunikacyjnych   z   dodatkowym świadczeniem (SMS Premium, MMS Premium, połączenia głosowe Premium),
  • Blokowanie połączeń wychodzących na numery Usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,
  • Blokowanie połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów   Usług   o podwyższonej   opłacie   lub połączeń przychodzących z takich numerów,
  • Określenie przez Abonenta maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery Usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów

FM MOBILE zapewnia Abonentowi bezpłatne określenie progów kwotowych (w wariantach: 0 PLN, 35 PLN, 100 PLN, 200 PLN) dla Usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku osiągnięcia takiego progu FM MOBILE jest zobowiązane do poinformowania Abonenta o tym fakcie oraz zablokowania możliwości wykonania i odbierania połączeń wobec takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Dalsze korzystanie w danym Okresie Rozliczeniowym z Usług o podwyższonej opłacie powodujących obowiązek zapłaty będzie możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego. W przypadku, gdy Abonent nie określi żadnego progu kwotowego, zostanie on określony domyślnie na poziomie 35 zł.

>> Cennik Best_Move 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Cennik usług telekomunikacyjnych 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie HomeOffice 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

>> Cennik usług telekomunikacyjnych na kartę 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

Nowe regulacje usuwają z ustawy Prawo telekomunikacyjne przepisy art. 56 ust. 6 – 9 ustawy określające tryb dokonywania zmian umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. FM MOBILE informuje, iż od dnia 12.12.2018 r. nie udostępnia już abonentom zmiany warunków umowy w trybie określonym w usuniętych przepisach prawa, dlatego usuwamy postanowienia § 4 ust. 7 – 11 Umowy. W obowiązującej Państwa Umowie, od 12.12.2018 r., wprowadzamy zmiany w § 4 Umowy polegające na tym, że zmiana warunków Umowy będzie mogła być dokonana w formie dokumentowej, co oznacza że FM MOBILE będzie utrwalała i dostarczała treść zmienionych warunków Umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku (np. e-mail). Postanowienia § 4 ust. 2-4 Umowy otrzymują następujące brzmienie:

2. Z uwzględnieniem postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, zmiana warunków Umowy wymaga formy, w jakiej Umowa została zawarta.

3. W przypadku dokonania przez Abonenta zmian warunków Umowy w formie dokumentowej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość udostępnionych przez Dostawcę Usług (w szczególności kontakt telefoniczny), treść zaproponowanych i uzgodnionych zmian oraz oświadczenie Abonenta o ich akceptacji zostaną utrwalone i dostarczone Abonentowi na trwałym nośniku ( przy użyciu poczty elektronicznej).

4. Dostawca Usług potwierdza Abonentowi treść zmienionych warunków Umowy w formie dokumentowej (w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej) lub w formie pisemnej (poprzez złożenie podpisu na aneksie).

Informujemy, że od zmian warunków Umowy dokonanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość mają Państwo prawo odstąpić, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 14 dni od ich dokonania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Niniejszym wprowadzamy w § 4 Umowy postanowienia o następującej treści:

9. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonanej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Abonent będący Konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od takiej zmiany w terminie 14 dni od jej dokonania, a w przypadku wydania Abonentowi Urządzenia telekomunikacyjnego - w terminie 14 dni od wydania towaru, poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej (na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała) lub w formie dokumentowej (na adres e-mail: [email protected]). Aby zachować ten termin wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Abonent może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia opublikowanego na stronie www.fmmobile.pl lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail, FM MOBILE niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

10. W przypadku odstąpienia od zmiany Umowy, uznaje się że do zmiany warunków Umowy nie doszło, a Abonenta obowiązują warunki sprzed dokonania zmiany.

11. W przypadku odstąpienia Konsumenta od zmiany Umowy, FM MOBILE zwróci wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez FM MOBILE oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od dokonanej zmiany. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Forma dokumentowa została też przewidziana dla zmian warunków Umowy dokonywanych przez FM MOBILE. Postanowienia § 4 ust. 5 Umowy otrzymują następujące brzmienie:

5. Dostawca Usług doręcza Abonentowi będącemu stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w formie pisemnej lub dokumentowej treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie i Cenniku, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie doręczania mu każdej proponowanej zmiany warunków na adres poczty elektronicznej lub na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Dostawca Usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej www.fmmobile.pl treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.

W § 4 ust. 7 Umowy usuwamy „niedozwolone postanowienia umowne” i tym samym ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta na skutek braku akceptacji zmian warunków Umowy dokonanych przez FM MOBILE w trybie ust. 5, Dostawcy Usług nie przysługuje zwrot ulgi, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy wynika bezpośrednio ze zmian przepisów prawa, w tym zmian o których mowa w ust. 6.

W § 6 ust. 2 Umowy w miejsce postanowień odnoszących się do formy wypowiedzenia Umowy wprowadzamy, obok formy pisemnej, formę dokumentową. Poniżej zmieniona treść:

3. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane przez Abonenta w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (na adres FM GROUP Mobile sp. z o. o., Szewce, ul. Wrocławska 2a, 55 – 114 Wisznia Mała) lub w formie dokumentowej (na adres e-mail:[email protected]). Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania przez FM MOBILE powyższego oświadczenia. Jeśli Dostawca Usług i Abonent ustalili w Umowie inny okres wypowiedzenia, ustalenia te mają pierwszeństwo.

§ 9 pkt l) otrzymuje następujące brzmienie:

l) informacja o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

>> Umowa abonamentowa 12.12.2018 z oznaczeniem zmian

Informujemy, że FM MOBILE będzie uprawniona do przetwarzania z mocy ustawy adresu poczty elektronicznej Abonenta w związku ze świadczoną usługą telekomunikacyjną.

W przypadku braku akceptacji zmian mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 12 grudnia 2018 roku.

W związku z tym, że zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, FM MOBILE będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu ulgi przyznanej w chwili zawarcia umowy, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Zespół FM MOBILE