F.A.Q. / częste pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czy punkty Promocji Mega Points wliczają się do Planu Marketingowego?

Tak, punkty przyznane w ramach Promocji Mega Points wliczają się do punktów własnych i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

Ile mam czasu na wykorzystanie FM CashBack?

Rabat Handlowy, tj. FM CashBack możesz wykorzystywać co miesiąc na zakupy w sklepie FM World Polska lub okresowo, po uzbieraniu satysfakcjonującej sumy. Nie mniej jednak, zgodnie z zasadami FM WORLD POLSKA,  FM CashBack otrzymany w 2018 r. musisz  wykorzystać do końca stycznia 2019 r. Po tym terminie Rabat Handlowy FM CashBack przepada i nie będzie możliwości jego odzyskania. W roku 2019 Rabat Handlowy FM CashBack będzie nadal naliczany,  zgodnie z zasadami Promocji "Cash&Points".

Jak można dokonać zmiany pomiędzy Promocją FM Cashback i Mega Points?

Zmiany wariantu Promocji możesz dokonać jeden raz w ciągu trwania okresu na jaki została zawarta Umowa („Okres Zamknięty”). Zmiany Promocji można dokonać również przez aneksowanie umowy na kolejny Okres Zamknięty (również w trakcie trwania umowy dla Umów bez telefonu).

Czy za zakupy z wykorzystaniem FM CashBack otrzymam punkty?

Tak. Punkty zostaną przyznane na dotychczasowych zasadach.

Co oznacza „dopłata do abonamentu”?

Dopłata do abonamentu jest kwotą , o którą zwiększa się suma płaconej co miesiąc Opłaty Abonamentowej. Nie jest ona ratą za telefon i obowiązuje przez cały czas trwania Umowy, do czasu jej zmiany lub ustania.

Czy kwota dopłaty do abonamentu wpływa na wartość FM CashBack i Mega Points?

Nie. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points są stałe dla poszczególnych taryf, niezależne od kwoty dopłaty jaką wybierzemy do Abonamentu w ofercie z telefonem. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points określone są w Regulaminie Promocji „Cash&Points”

Czy mogę opłacać nowe abonamenty z Rabatu Handlowego (Oświadczenie rabatowe)?

Nie. Nowych abonentów w Promocji „Cash&Points” nie można opłacać/rabatować z Rabatu Handlowego.

Czy FM CashBack wlicza się do obrotu własnego?

Sam Rabat Handlowy FM CashBack nie wlicza się do obrotu własnego. Natomiast punkty otrzymane za zakupy środkami z FM Cashback są wliczane do obrotu własnego.

W jaki sposób będzie przyznawany FM CashBack?

Rabat Handlowy FM Cashback  po opłaceniu rachunku będzie  przyznawany na subkonto utworzone przy numerze partnerskim w systemie FM WORLD Polska.

Jakie będę miał korzyści z polecania abonamentów FM4ALL?

Abonamenty dla każdego, w ramach Promocji „FM4ALL”, podobnie jak oferty taryf archiwalnych, mogą korzystać z opcji rabatowania  do  max. wysokości 90% posiadanego rabatu handlowego, po uprzednim przesłaniu Oświadczenia rabatowego.Ponadto, po opłaceniu w terminie faktury, klient będący równocześnie Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, otrzymuje punkty z tytułu opłaconej faktury [tj. 0,3252 pkt. za każdy 1PLN], które wliczają się do punktów własnych jak i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

W jaki sposób zanonimizować dane ?

Aby maksymalnie obniżyć ryzyko ujawnienia swoich danych przez osoby nieuprawnione, mogą je Państwo zanonimizować tworząc odpowiednio zmodyfikowaną kopię dokumentu tożsamości.

W tym celu należy:

1) Zasłonić wrażliwe dane, takie jak:

- zdjęcie

- nazwisko rodowe

- imiona rodziców

- płeć

- miejsce urodzenia

- organ wydający

- data wydania

2) Przekreślić dokument

3) Opatrzyć go treścią: Wyłącznie do użytku FM Mobile.

Poniższe obrazy przedstawią przykład zanonimizowanego dokumentu tożsamości.

 

Przypominamy jednocześnie, że kurier ma obowiązek weryfikacji Państwa osoby w trakcie dostarczenia przesyłki na podstawie okazania oryginału dokumentu tożsamości, jak również potwierdzenia zgodności danych zawartych w umowie i zmodyfikowanej kopii dokumentu.

Chce odstąpić od zawartej umowy / aneksu. Co zrobić ?

Należy pamiętać, że na odstąpienie od umowy mamy 14 dni kalendarzowych liczonych od jej zawarcia, a więc liczonych od daty widocznej na umowie. Od umowy nie mogą odstąpić podmioty gospodarcze oraz spółki. Przepisy te reguluje Kodeks Cywilny. Aby odstąpić od umowy należy przesłać dokument odstąpienia od umowy w formie pisemnej na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała, lub w formie dokumentowej (na adres e-mail: [email protected]). Wiążąca jest data nadania dokumentu.

W przypadku chęci odstąpienia od aneksu liczy się data otrzymania potwierdzenia zmian warunków umowy dostarczanego za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Liczy się data otrzymania wiadomości. Nie jest możliwe odstąpienie od aneksu w przypadku, gdy wejdzie on w życie.

Odstąpienie od umowy / aneksu zawartego wraz z urządzeniem możliwe jest jedynie po odesłaniu kompletu dokumentów wraz z urządzeniem w nienaruszonym stanie na adres : FM GROUP Mobile sp. z o. o; ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Po otrzymaniu przesyłki stan urządzenia wraz z dokumentacją weryfikowany jest przez pracowników działu dystrybucji.

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail, FM MOBILE niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 

W przypadku odstąpienia od zmiany warunków Umowy, uznaje się że do zmiany warunków Umowy nie doszło, a Abonenta obowiązują warunki sprzed dokonania zmiany.

Moja umowa się kończy, co mogę zrobić z nią dalej?

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, musisz pamiętać, że do momentu zmiany warunków umowy lub wypowiedzenia jej, po okresie na jaki została zawarta pozostaje na czas nieokreślony. Możesz wówczas wysłać SMS o treści KONTAKT pod numer 727999101 spowoduje, że konsultant skontaktuje się celem zaproponowania nowych, korzystniejszych warunków dla Twojej umowy. Możesz też skontaktować z BOK w celu przekazania prośby o kontakt do Działu Sprzedaży. W przypadku, gdy nie chcemy kontynuować współpracy z FM MOBILE należy pamiętać, iż: zgodnie z regulaminem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umowa podpisana na czas określony przekształca się, po upływie czasu na jaki została zawarta, w umowę na czas nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 10 dni lub 30 dni (w zależności od podpisanej umowy) w przypadku przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złożył w formie pisemnej (na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała) lub w formie dokumentowej (na adres e-mail: [email protected]) Oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy ponad okres, na jaki została zawarta. Oświadczenie takie jest dostępne na stronie fmmobile.pl.

Chce wypowiedzieć umowę. Jak to zrobić ?

Wypowiedzenie Umowy może być dokonane przez Abonenta w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (na adres:

FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała) lub w formie dokumentowej (na adres e-mail: [email protected]). Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania przez FM MOBILE powyższego oświadczenia. Jeśli Dostawca Usług i Abonent ustalili w Umowie inny okres wypowiedzenia, ustalenia te mają pierwszeństwo. W przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej naliczanej od wysokości ulgi przyznanej mu w związku z zawarciem umowy / aneksu. Za Okres Rozliczeniowy uznaje się czas od 1-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Jakie dane powinny zwierać dokumenty Odstąpienia / Wypowiedzenia / Oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy ?

Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać następujące dane:

- Imię i Nazwisko

- Pesel

- Numer Partnera Biznesowego

- datę i miejscowość złożenia dokumentu

- własnoręczny podpis

- numer umowy

- numer telefonu jakiego dotyczy sprawa.

Czym jest cesja, ile kosztuje i jak mogę jej dokonać?

Cesja jest to przepisanie abonamentu z obecnego właściciela numeru na innego. Cesja może odbyć się z osoby fizycznej na inną osobę fizyczną, z osoby fizycznej na firmę i odwrotnie, z działalności na spółkę i odwrotnie. Podczas cesji dotychczasowy abonent nazywany jest cedentem, natomiast nowy abonent to cesjonariusz. Cesja realizowana jest zawsze od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Cesja jest usługą płatną, jej koszt to 49 PLN, kwota ta jest doliczana po wejściu cesji w życie do faktury cesjonariusza. Cesjonariusz nie musi być Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, nie musi być abonentem FM GROUP MOBILE.

Do dokonania cesji należy wypełnić formularz kontaktowy cesji dostępny na stronie internetowej fmmobile.pl. Uzupełniony dokument wysyłamy na adres: [email protected] Następnie na podany adres e-mail otrzymujemy gotowy uzupełniony komplet dokumentów, w przypadku konieczności przygotowania dodatkowej dokumentacji zostaniemy o tym poinformowani. Następnie należy wydrukować otrzymany komplet w 3 egzemplarzach i musi on zostać podpisany własnoręcznie (odręcznie) przez cedenta i cesjonariusza. Oryginał dokumentów opatrzony podpisami odsyłamy na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała za pomocą poczty tradycyjnej. Po otrzymaniu dokumentów odpowiedni dział zajmuje się ich weryfikacją. Pozytywna weryfikacja kończy proces realizacji cesji i ustalenia wchodzą w życie od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Warunki jakie trzeba spełnić, żeby cesja mogła wejść w życie:

- w przypadku gdy cesjonariusz jest Partnerem Biznesowym, numer musi być aktywny

- w przypadku gdy cesjonariusz prowadzi działalność gospodarczą, nie może być ona zamknięta lub zawieszona

- w przypadku cesji na innego właściciela wszystkie faktury cedenta jak i cesjonariusza muszą być opłacone, włącznie z bieżącą fakturą

- warunkiem rozpoczęcia procedury jest odesłanie oryginału kompletu dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną opatrzonych własnoręcznym podpisem cedenta i cesjonariusza

- komplet dokumentów to 3 egzemplarze

- komplet jest nieważny w przypadku wysłania skanu dokumentów

- przy zmianie dowodu lub przy nowym kliencie wymagany jest skan / ksero dowodu tożsamości

- należy wysłać dokumenty na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała

Śmierć abonenta, zwrot nadpłaty i cesja numeru - jakie kroki należy podjąć?

 Jak rozwiązać umowę po śmierci Abonenta?

Umowa wygaśnie w momencie powiadomienia o tym FM Group Mobile sp. z o.o.

W  tym celu

Prześlij listem poleconym lub w formie wiadomości email  podpisany wniosek o wypowiedzenie usługi zawierający:

  1. nr telefonu zmarłego Abonenta,
  2. dane osobowe Abonenta
  3. informację czego dotyczy sprawa,
  4. kopię skróconego odpisu aktu zgonu lub jego skan

Dane adresowe  do wniosku:

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Wrocławska 2a, Szewce | 55-114 Wisznia Mała

lub  adres e-mail: [email protected]

Czy można przejąć numer po osobie zmarłej?

Jeśli chcesz przejąć numer po zmarłej osobie musisz wystąpić z wnioskiem  o przerejestrowanie numeru na swoje dane osobowe ( użytkownika) w celu  świadczenia Ci usług przedpłaconych .

Jeśli chcesz następnie zawrzeć umowę abonamentową niezbędne będzie wypełnienie formularza i przejście całej procedury weryfikacji zgodnie z przepisami prawa  i obowiązującym Regulaminem. 

Nadpłata na koncie zmarłego Abonenta

Jeśli wystąpiła nadpłata na koncie zmarłego Abonenta w celu zwrotu nadpłaty należy:

 

a)złożyć pisemną  dyspozycję zwrotu nadpłaty  podpisaną  przez osobę/y uprawnione (wymienione w postanowieniu sądu lub akcie poświadczenia dziedziczenia), z podanym numerem rachunku bankowego lub adresem, na który nadpłata ma zostać przekazana

b) przedstawić postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 

 

Konieczność przedłożenia  właściwego dokumentu potwierdzającego tytuł do spadkobrania oraz udział danej osoby w podziale majątku należącego do spadku jest praktyką popartą przepisami prawa i  leżąca w Twoim interesie jako spadkobiercy.

Z tych też względów FM Mobile zachowuje wszelkie środki ostrożności mające na celu  uniemożliwienie przekazania osobom nieuprawnionym bądź osobie uprawnionej do spadku lecz z pokrzywdzeniem pozostałych spadkobierców, nadpłaty pozostałej na koncie zmarłego Abonenta.

 

Skorzystaj z poniższego formularza, aby wysłać sugestię zagadnienia do dodania w F.A.Q.