F.A.Q. / częste pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czy punkty Promocji Mega Points wliczają się do Planu Marketingowego?

Tak, punkty przyznane w ramach Promocji Mega Points wliczają się do punktów własnych i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

Ile mam czasu na wykorzystanie FM CashBack?

Rabat Handlowy, tj. FM CashBack możesz wykorzystywać co miesiąc na zakupy w sklepie FM World Polska lub okresowo, po uzbieraniu satysfakcjonującej sumy. Nie mniej jednak, zgodnie z zasadami FM WORLD POLSKA,  FM CashBack otrzymany w 2018 r. musisz  wykorzystać do końca stycznia 2019 r. Po tym terminie Rabat Handlowy FM CashBack przepada i nie będzie możliwości jego odzyskania. W roku 2019 Rabat Handlowy FM CashBack będzie nadal naliczany,  zgodnie z zasadami Promocji "Cash&Points".

Jak można dokonać zmiany pomiędzy Promocją FM Cashback i Mega Points?

Zmiany wariantu Promocji możesz dokonać jeden raz w ciągu trwania okresu na jaki została zawarta Umowa („Okres Zamknięty”). Zmiany Promocji można dokonać również przez aneksowanie umowy na kolejny Okres Zamknięty (również w trakcie trwania umowy dla Umów bez telefonu).

Czy za zakupy z wykorzystaniem FM CashBack otrzymam punkty?

Tak. Punkty zostaną przyznane na dotychczasowych zasadach.

Co oznacza „dopłata do abonamentu”?

Dopłata do abonamentu jest kwotą , o którą zwiększa się suma płaconej co miesiąc Opłaty Abonamentowej. Nie jest ona ratą za telefon i obowiązuje przez cały czas trwania Umowy, do czasu jej zmiany lub ustania.

Czy kwota dopłaty do abonamentu wpływa na wartość FM CashBack i Mega Points?

Nie. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points są stałe dla poszczególnych taryf, niezależne od kwoty dopłaty jaką wybierzemy do Abonamentu w ofercie z telefonem. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points określone są w Regulaminie Promocji „Cash&Points”

Czy mogę opłacać nowe abonamenty z Rabatu Handlowego (Oświadczenie rabatowe)?

Nie. Nowych abonentów w Promocji „Cash&Points” nie można opłacać/rabatować z Rabatu Handlowego.

Czy FM CashBack wlicza się do obrotu własnego?

Sam Rabat Handlowy FM CashBack nie wlicza się do obrotu własnego. Natomiast punkty otrzymane za zakupy środkami z FM Cashback są wliczane do obrotu własnego.

W jaki sposób będzie przyznawany FM CashBack?

Rabat Handlowy FM Cashback  po opłaceniu rachunku będzie  przyznawany na subkonto utworzone przy numerze partnerskim w systemie FM WORLD Polska.

Jakie będę miał korzyści z polecania abonamentów FM4ALL?

Abonamenty dla każdego, w ramach Promocji „FM4ALL”, podobnie jak oferty taryf archiwalnych, mogą korzystać z opcji rabatowania  do  max. wysokości 90% posiadanego rabatu handlowego, po uprzednim przesłaniu Oświadczenia rabatowego.Ponadto, po opłaceniu w terminie faktury, klient będący równocześnie Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, otrzymuje punkty z tytułu opłaconej faktury [tj. 0,3252 pkt. za każdy 1PLN], które wliczają się do punktów własnych jak i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

W jaki sposób zanonimizować dane ?

Aby maksymalnie obniżyć ryzyko ujawnienia swoich danych przez osoby nieuprawnione, mogą je Państwo zanonimizować tworząc odpowiednio zmodyfikowaną kopię dokumentu tożsamości.

W tym celu należy:

1) Zasłonić wrażliwe dane, takie jak:

- zdjęcie

- nazwisko rodowe

- imiona rodziców

- płeć

- miejsce urodzenia

- organ wydający

- data wydania

2) Przekreślić dokument

3) Opatrzyć go treścią: Wyłącznie w celu zawarcia umowy

Poniższe obrazy przedstawią przykład zanonimizowanych dokumentów tożsamości.

Przypominamy jednocześnie, że kurier ma obowiązek weryfikacji Państwa osoby w trakcie dostarczenia przesyłki na podstawie okazania oryginału dokumentu tożsamości, jak również potwierdzenia zgodności danych zawartych w umowie i zmodyfikowanej kopii dokumentu.

Chce odstąpić od zawartej umowy / aneksu. Co zrobić ?

Należy pamiętać, że na odstąpienie od umowy mamy 14 dni kalendarzowych liczonych od jej zawarcia, a więc liczonych od daty widocznej na umowie. Od umowy nie mogą odstąpić podmioty gospodarcze oraz spółki. Przepisy te reguluje Kodeks Cywilny. Aby odstąpić od umowy należy przesłać dokument odstąpienia od umowy w formie pisemnej na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała, lub w formie dokumentowej (na adres e-mail: [email protected]). Wiążąca jest data nadania dokumentu.

W przypadku chęci odstąpienia od aneksu liczy się data otrzymania potwierdzenia zmian warunków umowy dostarczanego za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Liczy się data otrzymania wiadomości. Nie jest możliwe odstąpienie od aneksu w przypadku, gdy wejdzie on w życie.

Odstąpienie od umowy / aneksu zawartego wraz z urządzeniem możliwe jest jedynie po odesłaniu kompletu dokumentów wraz z urządzeniem w nienaruszonym stanie na adres : FM GROUP Mobile sp. z o. o; ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Po otrzymaniu przesyłki stan urządzenia wraz z dokumentacją weryfikowany jest przez pracowników działu dystrybucji.

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail, FM MOBILE niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 

W przypadku odstąpienia od zmiany warunków Umowy, uznaje się że do zmiany warunków Umowy nie doszło, a Abonenta obowiązują warunki sprzed dokonania zmiany.

Jakie dane powinny zwierać dokumenty Odstąpienia / Wypowiedzenia / Oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy ?

Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać następujące dane:

- Imię i Nazwisko

- Pesel

- Numer Partnera Biznesowego

- datę i miejscowość złożenia dokumentu

- własnoręczny podpis

- numer umowy

- numer telefonu jakiego dotyczy sprawa.

Czym jest cesja, ile kosztuje i jak mogę jej dokonać?

Cesja jest to przepisanie abonamentu z obecnego właściciela numeru na innego. Cesja może odbyć się z osoby fizycznej na inną osobę fizyczną, z osoby fizycznej na firmę i odwrotnie, z działalności na spółkę i odwrotnie. Podczas cesji dotychczasowy abonent nazywany jest cedentem, natomiast nowy abonent to cesjonariusz. Cesja realizowana jest zawsze od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Cesja jest usługą płatną, jej koszt to 49 PLN, kwota ta jest doliczana po wejściu cesji w życie do faktury cesjonariusza. Cesjonariusz nie musi być Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, nie musi być abonentem FM GROUP MOBILE.

Do dokonania cesji należy wypełnić formularz kontaktowy cesji dostępny na stronie internetowej fmmobile.pl. Uzupełniony dokument wysyłamy na adres: [email protected]. Następnie na podany adres e-mail otrzymujemy gotowy uzupełniony komplet dokumentów, w przypadku konieczności przygotowania dodatkowej dokumentacji zostaniemy o tym poinformowani. Następnie należy wydrukować otrzymany komplet w 3 egzemplarzach i musi on zostać podpisany własnoręcznie (odręcznie) przez cedenta i cesjonariusza. Oryginał dokumentów opatrzony podpisami odsyłamy na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała za pomocą poczty tradycyjnej. Po otrzymaniu dokumentów odpowiedni dział zajmuje się ich weryfikacją. Pozytywna weryfikacja kończy proces realizacji cesji i ustalenia wchodzą w życie od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Warunki jakie trzeba spełnić, żeby cesja mogła wejść w życie:

- w przypadku gdy cesjonariusz jest Partnerem Biznesowym, numer musi być aktywny

- w przypadku gdy cesjonariusz prowadzi działalność gospodarczą, nie może być ona zamknięta lub zawieszona

- w przypadku cesji na innego właściciela wszystkie faktury cedenta jak i cesjonariusza muszą być opłacone, włącznie z bieżącą fakturą

- warunkiem rozpoczęcia procedury jest odesłanie oryginału kompletu dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną opatrzonych własnoręcznym podpisem cedenta i cesjonariusza

- komplet dokumentów to 3 egzemplarze

- komplet jest nieważny w przypadku wysłania skanu dokumentów

- przy zmianie dowodu lub przy nowym kliencie wymagany jest skan / ksero dowodu tożsamości

- należy wysłać dokumenty na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała

Śmierć abonenta, zwrot nadpłaty i cesja numeru - jakie kroki należy podjąć?

 Jak rozwiązać umowę po śmierci Abonenta?

Umowa wygaśnie w momencie powiadomienia o tym FM Group Mobile sp. z o.o.

W  tym celu

Prześlij listem poleconym lub w formie wiadomości email  podpisany wniosek o wypowiedzenie usługi zawierający:

 1. nr telefonu zmarłego Abonenta,
 2. dane osobowe Abonenta
 3. informację czego dotyczy sprawa,
 4. kopię skróconego odpisu aktu zgonu lub jego skan

Dane adresowe  do wniosku:

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Wrocławska 2a, Szewce | 55-114 Wisznia Mała

lub  adres e-mail: [email protected]

Czy można przejąć numer po osobie zmarłej?

Jeśli chcesz przejąć numer po zmarłej osobie musisz wystąpić z wnioskiem  o przerejestrowanie numeru na swoje dane osobowe ( użytkownika) w celu  świadczenia Ci usług przedpłaconych .

Jeśli chcesz następnie zawrzeć umowę abonamentową niezbędne będzie wypełnienie formularza i przejście całej procedury weryfikacji zgodnie z przepisami prawa  i obowiązującym Regulaminem. 

Nadpłata na koncie zmarłego Abonenta

Jeśli wystąpiła nadpłata na koncie zmarłego Abonenta w celu zwrotu nadpłaty należy:

 

a)złożyć pisemną  dyspozycję zwrotu nadpłaty  podpisaną  przez osobę/y uprawnione (wymienione w postanowieniu sądu lub akcie poświadczenia dziedziczenia), z podanym numerem rachunku bankowego lub adresem, na który nadpłata ma zostać przekazana

b) przedstawić postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 

 

Konieczność przedłożenia  właściwego dokumentu potwierdzającego tytuł do spadkobrania oraz udział danej osoby w podziale majątku należącego do spadku jest praktyką popartą przepisami prawa i  leżąca w Twoim interesie jako spadkobiercy.

Z tych też względów FM Mobile zachowuje wszelkie środki ostrożności mające na celu  uniemożliwienie przekazania osobom nieuprawnionym bądź osobie uprawnionej do spadku lecz z pokrzywdzeniem pozostałych spadkobierców, nadpłaty pozostałej na koncie zmarłego Abonenta.

 

Co dzieje się z moją umową po zakończeniu jej trwania?

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, musisz pamiętać, że po okresie na jaki została zawarta zamienia się w Umowę na czas nieokreślony. Zostaniesz o tym poinformowany na 30 dni przed jej przedłużeniem, jak również o sposobach jej rozwiązania i najkorzystniejszych oferowanych przez nas pakietach taryfowych .Możesz też w każdej chwili wysłać SMS o treści KONTAKT pod numer 727999101, to sprawi, że konsultant skontaktuje się z Tobą celem zaproponowania nowych, korzystniejszych warunków dla Twojej umowy. Możesz też skontaktować się z BOK w celu przekazania prośby o kontakt do Działu Sprzedaży.

Czy mogę wypowiedzieć umowę przedłużoną na czas nieokreślony?

W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować współpracy z FM MOBILE pamiętaj, iż taką przedłużoną umowę możesz w każdej chwili wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia biegnącego od momentu otrzymania przez nas Twojego oświadczenia. Oświadczenie możesz złożyć w formie dokumentowej kierując je na adres e-mail: [email protected] lub w tradycyjnej formie pisemnej kierując je na adres FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała .O otrzymaniu oświadczenia w formie dokumentowej zawiadomimy Cię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego wysyłając krótką wiadomość sms, a następnie potwierdzimy przyjęcie oświadczenia na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jego założenia wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania i dzień rozwiązania Twojej umowy.

Jakie koszty poniosę wypowiadając taką umowę?

Pamiętaj, że w okresie wypowiedzenia przedłużonej na czas nieokreślony umowy ponosić będziesz jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.

Jak nie doprowadzić do przedłużenia umowy?

Wychodząc naprzeciw Twoimi oczekiwaniom jeśli podjąłeś decyzję, iż nie chcesz korzystać z naszych usług, zawsze, najpóźniej 10 dni przed końcem umowy zawartej na czas określony, możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z naszych usług zarówno w formie dokumentowej , jak i standardowo zwykłej formie pisemnej, wówczas umowa nie ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony.

Chcę wypowiedzieć umowę. Jak to zrobić?

Wypowiedzieć możesz Umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu Rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia (termin wypowiedzenia liczony jest inaczej dla umów zawartych na czas nieokreślony).

W jakiej formie możesz złożyć oświadczenie?

Od dnia 21 grudnia 2020 r. pamiętaj, że możesz rozwiązać, odstąpić jak również wypowiedzieć umowę (również aneksowaną) w formie dokumentowej.

Co to oznacza? Oznacza, że nie musisz wysyłać do nas pocztą tradycyjną oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Możesz wybrać inny kanał komunikacji z FM Mobile i przesłać nam takie oświadczenie na adres email: [email protected]. Jeśli złożysz wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony w formie dokumentowej o jego otrzymaniu zawiadomimy Cię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego wysyłając krótką wiadomość sms, a następnie potwierdzimy przyjęcie oświadczenia na trwałym nośniku w terminie dni 14 od złożenia wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania i dzień rozwiązania Twojej umowy.

O czym musze pamiętać zanim złożę wypowiedzenie?

Powinieneś zawsze mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującym prawem, znajdującym swoje odzwierciedlenie w łączącej nas umowie jeżeli ją wypowiesz przed upływem czasu jej trwania, będziemy mogli dochodzić od Ciebie zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie w wysokości i na zasadach w niej określonych.

Jakie urządzenia obsługują sieć 5G w FM MOBILE?

Ze względu na nowoczesność technologii 5G liczba urządzeń obsługująvych ten standard łączności jest ograniczona.

Poniżej przedstawiamy ich listę:

Apple
1. Apple iPhone 12 128GB
2. Apple iPhone 12 64GB
3. Apple iPhone 12 mini 64GB
4. Apple iPhone 12 Pro 256GB
5. Apple iPhone 13 128GB
6. Apple iPhone 13 256GB
7. Apple iPhone 13 512GB
8. Apple iPhone 13 mini 128GB
9. Apple iPhone 13 Pro 128GB
10. Apple iPhone 13 Pro 1TB
11. Apple iPhone 13 Pro 256GB
12. Apple iPhone 13 Pro 512GB
13. Apple iPhone 13 Pro MAX 128GB
14. Apple iPhone 13 Pro MAX 1TB
15. Apple iPhone 13 Pro MAX 256GB
16. Apple iPhone 13 Pro MAX 512GB
17. Apple iPhone 14 128GB
18. Apple iPhone 14 256GB
19. Apple iPhone 14 Plus 128GB
20. Apple iPhone 14 Plus 256GB
21. Apple iPhone 14 Plus 512GB
22. Apple iPhone 14 Pro 128GB
23. Apple iPhone 14 Pro 256GB
24. Apple iPhone 14 Pro 512GB
25. Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
26. Apple iPhone 14 Pro Max 1TB
27. Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
28. Apple iPhone 14 Pro Max 512GB
29. Apple iPhone 15 128GB
30. Apple iPhone 15 256GB
31. Apple iPhone 15 Plus 128GB
32. Apple iPhone 15 Plus 256GB
33. Apple iPhone 15 Pro 128GB
34. Apple iPhone 15 Pro 256GB
35. Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
36. Apple iPhone 15 Pro Max 512GB
37. Apple iPhone SE 2022 64GB
HUAWEI
1. Huawei Mate 40 Pro 5G
2. Huawei Mate Xs 512GB
3. Huawei P40 128GB
4. Huawei P40 Lite 5G
5. Huawei P40 PRO 256GB
motorola
1. motorola Edge
2. motorola edge 20 5G
3. motorola edge 20 lite 5G
4. motorola edge 20 Pro 5G 
5. motorola edge 30 5G 8/128GB
6. motorola edge 30 fusion 5G 8/128GB
7. motorola edge 30 neo 5G 8/128GB
8. motorola edge 30 Pro 5G 256GB
9. motorola edge 30 Pro 5G 256GB + rysik
10. motorola edge 30 ultra 5G 12/256GB
11. motorola edge 40 neo 5G 12/256GB
12. motorola Moto G 5G
13. motorola Moto G 5G 128GB
14. motorola Moto G 5G plus
15. motorola Moto g100 5G
16. motorola Moto g200 5G 128GB
17. motorola Moto g50 5G 64GB
18. motorola Moto g51 5G
19. motorola Moto g53 5G 4/128GB
20. motorola moto g54 5G 8/256GB
21. motorola moto g62 5G 4/64GB
22. motorola Moto g71 5G
23. motorola Moto g82 5G 5G 6/128GB
24. motorola moto g84 5G 12/256GB
25. motorola razr 2022 5G 8/256GB
26. motorola Razr 5G
27. motorola Moto G73 5G 8/256GB
28. motorola ThinkPhone 5G 8/256GB
Oppo
1. Oppo A74 5G 128GB
2. Oppo Find X5 Pro 5G 12/256GB
3. Oppo Reno4 Z 5G
4. Oppo Reno5 5G
5. Oppo Reno5 Z 5G
6. Oppo Reno6 5G 128GB
7. Oppo Reno6 Pro 5G 256GB
8. Oppo Reno7 5G 8/256GB
9. Oppo Reno7 Lite 5G 8/128GB
10. OPPO A78 5G 4/128GB
11. OPPO A98 5G 8/256GB
12. OPPO Find N2 Flip 5G 8/256GB
13. OPPO Reno10 5G 8/256GB
14. OPPO Reno10 Pro 5G 12/256GB
Realme
1. realme 7 5G DS
2. realme 8 5G 64GB
3. realme 9 Pro 5G 8/128GB
4. realme GT 5G 256GB
5. realme GT Master Edition 5G
6. realme GT2 5G
7. realme GT2 Pro 5G
8. realme 11 Pro+ 5G 12/512GB
Samsung
1. Samsung Galaxy A13 5G 4/64GB
2. Samsung Galaxy A22 5G
3. Samsung Galaxy A22 5G 128GB
4. Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB
5. Samsung Galaxy A32 5G
6. Samsung Galaxy A33 5G 6/128GB
7. Samsung Galaxy A51 5G
8. Samsung Galaxy A52 5G 128GB
9. Samsung Galaxy A52s 5G
10. Samsung Galaxy A53 5G
11. Samsung Galaxy A54 5G 8/128GB
12. Samsung Galaxy A54 5G 8/256GB
13. Samsung Galaxy S20 FE 5G
14. Samsung Galaxy S21 5G 128GB
15. Samsung Galaxy S21 FE 5G
16. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
17. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
18. Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB
19. Samsung Galaxy S22 5G 128GB
20. Samsung Galaxy S22 5G 256GB
21. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB
22. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
23. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB
24. Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB
25. Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB
26. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128GB
27. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256GB
28. Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB
29. Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 256GB
30. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 512GB
31. Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB
32. Samsung Galaxy Z Fold2 5G
33. Samsung Galaxy S23 128GB
34. Samsung Galaxy S23 256GB
35. Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB
36. Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB
37. Samsung Galaxy S23+ 256GB
38. Samsung Galaxy S23+ 512GB
39. Samsung Galaxy A14 5G 4/64GB A146
40. Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB
41. Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB
42. Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/512GB
43. Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/256GB
44. Samsung Galaxy Z Fold 5 5G 12/512GB
Xiaomi
1. Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB
2. Xiaomi 11T 5G 128GB
3. Xiaomi 11T Pro 5G 256GB
4. Xiaomi 12 5G
5. Xiaomi 12 Pro 5G
6. Xiaomi 12X 5G 8/128GB
7. Xiaomi Mi 10T Lite 5G
8. Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128GB
9. Xiaomi Mi 10T PRO 5G
10. Xiaomi Mi 11 5G 256GB
11. Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128GB
12. Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 256GB
13. Xiaomi Mi 11i 5G 128GB
14. Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64GB
15. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB
16. Xiaomi 13 Lite 5G 8/256GB
17. Xiaomi 13 5G 8/256GB
18. Xiaomi 13 Pro 5G 12/256GB
19. Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB
20. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB
21. Xiaomi Redmi 12 5G 4/128GB
Inne
1. LG Wing 5G
2. vivo V21 5G
3. vivo V23 5G
4. vivo Y72 5G
5. ZTE Axon 11 5G 
Routery
1. Huawei 5G CPE Pro 2
2. OPPO 5G CPE T1a
3. ZTE MC801
4. ZTE MC801A
5. DBG SpeedBox Router 5G CPE 3
6. Zowee Router 5G CPE 5
7. ZTE MC888 5G
8. ZTE MC889 5G + Router WiFi - ZTE T3000
9. D-Link DWR-X1820 5G WiFi 6 AX1800
Tablety
1. Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G
2. Samsung Galaxy Tab S8 5G 8/128GB
3. Samsung Galaxy Tab S9 5G 8+128GB

 

Jaka jest maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych?

Maksymalna szacunkowa prędkość przesyłania danych w poszczególnych technologiach przedstawia się następująco:

Technologia Wysyłanie danych Pobieranie danych
2G/GSM-GPRS 20 kb/s 80 kb/s
2G/GSM-EDGE 58,4 kb/s 233,6 kb/s
3G/UMTS 384 kb/s 384 kb/s
3G/UMTS-HSPA 5,4 Mb/s 42 Mb/s
4G/LTE 50 Mb/s 150 Mb/s
4G/LTE-Advanced 50 Mb/s 300 Mb/s
5G 60 Mb/s 600 Mb/s

 

Podane prędkości są wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna dla abonenta wartość zależy od wielu zmiennych, w tym od:

 1. wykorzystywanego urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji,
 2. wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego,
 3. odległości od stacji bazowej,
 4. czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku),
 5. liczby i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe,
 6. rodzaju wykorzystywanej Karty SIM.

Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi.

Bezpieczeństwo świadczonych usług

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa, prywtności i danych osobowych podczas korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Znajdują się one pod adresem: Sposoby ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Czym jest roaming?

To usługa, z której korzystamy kiedy przebywamy poza granicami Polski (choć zdarzają się wyjątki w strefie przygranicznej). Z roamingu korzystamy w momencie zalogowania się do sieci zagranicznego operatora telefonii komórkowej. Za korzystanie z wyżej wymienionych usług pobierane są dodatkowe opłaty. Ich wysokość zależy od strefy w jakiej znajduje się dany kraj, w którym aktualnie przebywamy. Strefy roamingowe wraz z wysokością dodatkowych opłat znajdują się w Cenniku w sekcji Raoming. Opłaty związane z roamingiem nie są wliczone w cenę abonamentu, natomiast są doliczane do faktury.

 • Po przekroczeniu granicy w przypadku, gdy mamy włączoną usługę roamingu i nic nie zmienialiśmy w ustawieniach telefonu (przy fabrycznych ustawieniach) to nasze urządzenie samo wybierze odpowiednią zagraniczną sieć.
 • Otrzymamy wtedy informację SMS z podstawowymi informacjami o roamingu, takimi jak koszty realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie danego kraju.
 • Jeśli telefon nie połączy się z siecią automatycznie, pomocne będzie włączenie i wyłączenie trybu samolotowego lub ręczne wybranie w ustawieniach telefonu operatora zagranicznego (jednego z dostępnych w danej lokalizacji).
Jak działa roaming?

Udostępnienie usługi dla osób przebywających poza granicą Polski to proces bardzo złożony. Wpływa na nią przede wszystkim infrastruktura innego operatora oraz umowy z nim zawarte. Należy także skonfigurować centralę i wszystkie inne elementy techniczne, tak aby nasz telefon mógł bez problemu nawiązać połączenie. Jest to proces niezwykle trudny i skomplikowany i mogą zdarzyć się sytuacje, że w jakimś odległym kraju korzystanie z usług krajowego operatora może być utrudnione. To właśnie taka „partnerska” sieć pozwala nam na korzystanie z telefonu na zagranicznych wyjazdach.

Koszt roamingu poza krajami UE (zwłaszcza roaming danych) jest dużo wyższy, dlatego warto jest mieć to na uwadze planując wyjazd.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZNIE ROAMINGU

Usługa ta nie jest ustawiona domyślnie i musimy aktywować ją sami. Możemy zrobić to na trzy sposoby:

 • kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK), dzwoniąc na numer 727 900 900 (połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora).
 • przez swoje konto na stronie FM MOBILE
 • bezpłatna wiadomość SMS pod numer 727 900 001 o treści:

*101*11*01#                 włączenie roamingu

*101*00*01#                 wyłączenie roamingu

Transmisja danych w roamingu

Jeśli chcesz korzystać z Internetu podczas wyjazdu to pamiętaj o włączeniu transmisji danych w roamingu. Jest to inna usługa niż w przypadku rozmów głosowych i wysyłania wiadomości SMS. W tym celu skontaktuj się z BOK lub aktywuj usługę, logując się na swoje konto abonenckie. Pamiętaj, że aktywacja usługi to nie wszystko. Dodatkowo należy zmienić ustawienia telefonu dotyczące transmisji danych w roamingu oraz sprawdzić czy telefon jest odpowiednio skonfigurowany pod sieć FM MOBILE.

W zależności od modelu oraz nakładki stosowanej przez producenta zmiana taka może się nieco różnić, ale uogólniając możemy to zrobić wchodząc w Ustawienia / Sieci komórkowe / Roaming danych.

Różnica między roamingiem a połączeniem międzynarodowym

Roaming to połączenie wykonywane poza granicami naszego kraju. Niezależnie czy dzwonimy na polski numer komórkowy, czy zagraniczny. Warunkiem jest miejsce wykonywania połączenia. Dlatego każde połączenie jakie wykonamy z innego kraju będzie traktowane jak roaming.

Z kolei połączenie międzynarodowe ma miejsce wtedy, gdy dzwonimy z terytorium naszego kraju na numer zagraniczny.

Roaming w strefie przygranicznej

W przypadku  przebywania  w strefie przygranicznej  należy zwrócić uwagę na to, z jakiego zasięgu korzystamy. Jest to bardzo ważne ponieważ jeśli aparat telefoniczny w ustawieniach ma automatyczny wybór sieci, a nie manualny, to łączy się z siecią, która w danej lokalizacji jest silniejsza. Może być to zarówno sieć krajowa, jak i sieć zagraniczna. Manualne wymuszenie połączenia z siecią FM MOBILE  pozwoli na uniknięcie połączenia z siecią zagraniczną.

Innym rozwiązaniem jest  dezaktywacja  usługi  roamingu, a następnie jej  ponowna aktywacja  w przypadku przekroczenia danej granicy kraju.

Limiter data – jak to działa?

Aby uniknąć wysokich opłat za korzystanie z transmisji danych w roamingu (w UE oraz poza nią) FM MOBILE oferuje Abonentom usługę aktywowanego domyślnie limitu o wartości 250zł w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym. W jej ramach zliczane są wszystkie dane wysyłane i odbierane w ramach pakietów transmisji danych w roamingu, przetransmitowane przez sieci operatorów komórkowych. Usługa nie obejmuje wysyłania wiadomości MMS, za które pobierane są opłaty jednostkowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz UE działanie limiter data polega na wysyłaniu powiadomień w formie wiadomości SMS po osiągnięciu odpowiednio 40, 80 i 100% limitu transmisji danych w roamingu.

Jego odblokowanie jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numery: 8801, 8802 oraz 8803. Wówczas otrzymujemy kolejny limit w wysokości 250 zł.

Po osiągnięciu 80 i 100% kolejnego limitu również otrzymamy powiadomienie w formie wiadomości SMS.

Mechanizm zdjęcia blokady jest taki sam. Dwukrotne jej usunięcie spowoduje brak kolejnych limitów.

Czym jest sieć nienaziemna?

Stacje bazowe operatorów komórkowych, tworzące sieć telekomunikacyjną, mają ograniczoną moc sygnału, co powoduje, że np. akweny wodne nie są pokryte zasięgiem sieci. Idąc dalej za przykładem oznacza to, że opuszczając Polskę na promie wpływa się na wody, które nie są pokryte zasięgiem żadnej naziemnej sieci komórkowej. Tym samym nie jest możliwe wykonywanie połączeń, gdyż telefon nie jest w stanie zalogować się do żadnej sieci naziemnej. Problem braku zasięgu na otwartych akwenach wodnych rozwiązywany jest dzięki sieciom satelitarnym. Korzystanie z sieci satelitarnej jest możliwe dzięki porozumieniu krajowego dostawcy usług telekomunikacyjnych z operatorem sieci satelitarnej.

Jakie są koszty korzystania z usług w sieci nienaziemnej?

W przypadku korzystania z sieci satelitarnej nie obowiązują ceny za realizację usług w roamingu, wskazane w tzw. Eurotaryfie, mimo że użytkownik znajduje się na terenie np. Unii Europejskiej. Krajowi operatorzy telekomunikacyjni wyszczególniają w swoich cennikach strefy roamingowe. Jedna z tych stref obejmuje połączenia satelitarne, które niekiedy określane są jako połączenia z promu (usługi MCV) lub statku. Koszty połączeń głosowych, wiadomości SMS i transferu danych w sieci Internet można również znaleźć w cenniku danego operatora sieci satelitarnej. Najwięksi polscy dostawcy usług współpracują z siecią satelitarną Thuraya oraz On Air.

Czy połączenie z siecią nienaziemną jest polączeniem w roamingu?

Nie, ponieważ usługi telekomunikacyjne w roamingu realizowane są za pomocą naziemnych sieci komórkowych, natomiast połączenia w sieci satelitarnej realizowane są z wykorzystaniem sztucznych satelitów okołoziemskich. Dlatego połączenia satelitarne nie są tożsame z połączeniami roamingowymi. Ich ceny za realizację połączenia mogą przekraczać stawkidodatkowych opłat naliczanych w roamingu w UE zgodnie z decyzją Prezesa UKE. Łącząc się z siecią nienaziemną dostaniesz wiadomość SMS z informacjami dotyczącymi cen połączeń w tej sieci. FM MOBILE domyślnie blokuje możliwość połączenia się z taką siecią, aby nawiązać połączenie należy zdjąć blokadę.

Usługa blokady sieci nienaziemnych

Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z połączeniem z siecią nienaziemną FM MOBILE od dnia 1 lipca 2022 roku domyślnie aktywuje blokadę możliwości połączenia z taką siecią dla wszystkich abonentów. W celu dezaktywacji blokady należy skontaktować się z BOK lub:

 • dezaktywować usługę wpisując kod USSD *101*00*34#
 • aktywować usługę wpisując kod USSD *101*11*34#

Kod potwierdzamy korzystając z symbolu wykonywania połączenia (zielonej słuchawki).

Koniecznie musimy znajdować się wtedy w zasięgu sieci nienaziemnej – inaczej wyłączenie blokady będzie niemożliwe. Dlatego jeśli planujesz np. rejs statkiem i zamierzasz w tym czasie korzystać z telefonu – pamiętaj o wyłączeniu blokady odpowiednio wcześniej. Ponowna dezaktywacja usługi możliwa jest także przy połączeniu z siecią naziemną.

Bezpłatny numer alarmowy 112 w UE

To również zmiana wynikająca z powyżej wspomnianego rozporządzenia. Od 1 lipca 2022 roku wszystkie połączenia z Europejskim Numerem Alarmowym w roamingu są bezpłatne.

Jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu?
 • Przed wyjazdem dowiedz się, w której strefie leży kraj do jakiego podróżujesz.
 • Sprawdź cennik połączeń oraz opłaty za wykorzystanie danych.
 • Włącz roaming w swoim telefonie (zrób to samodzielnie lub skontaktuj się z BOK).
 • Internet w raomingu włącza się osobno (zrób to samodzielnie lub skontaktuj się z BOK).
 • Zmień ustawienia telefonu, abyś mógł korzystać z roamingu danych (pamiętaj o prawidłowej konfiguracji sieci).
 • Rozmowa w roamingu występuje gdy dzwonisz z innego kraju do Polski, lub na miejscowy numer kraju w jakim przebywasz.
 • Jeśli przebywasz długo w jednym miejscu pamiętaj o FUP.
Sieci za granicą

Z usług roamingowych możesz korzystać u operatorów zagranicznych współpracujących z Plusem (w ramach oferowanego przez nich zasięgu, oraz zakresu świadczonych usług, z racji, iż FM MOBILE to wirtualny operator korzystający infrastruktury firmy Polkomtel ), w szczególności:

 • w zagranicznych sieciach lądowych,

 • na pokładzie statków, promów i samolotów,

Sprawdź zasięg operatorów zagranicznych
w poszczególnych krajach na stronie
https://www.gsma.com/coverage/.

Jakość sieci w roamingu

Jakość połączeń głosowych oraz transmisji danych realizowanych w roamingu zależy od sieci łączności ruchomej używanej za granicą. Warunki świadczenia usług w oferowanych w roamingu przez FM MOBILE są nie mniej korzystne niż warunki świadczenia usług w kraju, jeżeli w sieci operatora uczestniczącego w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci łączności ruchomej oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie transmisji danych. Wpływ na jakość usług roamingu regulowanego, w tym na różnice pomiędzy jakością usług w roamingu regulowanym a usługami na terytorium Polski, w szczególności na dostępną szacunkową maksymalną prędkość pobierania oraz wysyłania danych, a także na opóźnienie transmisji danych, mają oprócz dostępnej generacji sieci oraz technologii transmisji danych: konfiguracja i pojemność sieci operatora uczestniczącego w roamingu oraz wydłużenie ścieżki transmisyjnej spowodowane odległością sieci operatora uczestniczącego w roamingu od sieci FM MOBILE. W przypadku połączeń głosowych w roamingu z uwagi na dostępność generacji sieci oraz technologii mogą być niedostępne połączenia w jakości HD Voice+ oraz w jakości HD Voice a także może być niedostępna usługa VoLTE. W przypadku dostępności VoLTE w roamingu na jakość połączeń VoLTE ma wpływ pokrycie 4G (LTE) operatora uczestniczącego w roamingu, gdyż w przypadku opuszczenia przez Abonenta zasięgu sieci w technologii 4G (LTE) może nastąpić zerwanie połączenia. Na korzystanie z usługi transmisji danych w roamingu mogą mieć wpływ także inne czynniki takie jak wykorzystywane urządzenie, usługi aktywne dla danej karty SIM, współdzielenie dostępu, czyli korzystanie z dostępu do Internetu w ramach jednej umowy równocześnie przez więcej niż jedno urządzenie. Prędkość transmisji danych w roamingu wpływa na korzystanie z treści, aplikacji i usług w szczególności dostęp do treści może być uzależniony od prędkości transmisji danych np. transmisja w czasie rzeczywistym, gry sieciowe w czasie rzeczywistym, dostęp do zasobów sieciowych, a także korzystanie z aplikacji lub usług może wymagać odpowiedniej transmisji danych np. aplikacje bankowe, aplikacje lub usługi wykorzystujące strumieniowanie wideo – videostreaming, gry sieciowe.

Platforma ODR FM MOBILE

Prawo unijne wdrożyło narządzie mające ułatwić i przyspieszyć rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi na terenie UE i  przedsiębiorcami mającymi siedzibę w kraju należącym do UE w zakresie sprzedawanych przez Internet towarów lub usług. Tym narzędziem jest interaktywna strona internetowa (platforma ODR), która umożliwia wypełnienie  i złożenie elektronicznego formularza- skargi o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego w zakresie sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Strona  dostępna jest we wszystkich językach UE, również  w języku polskim.

Platforma znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Przypominamy, że kontakt z FM MOBILE możliwy jest poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK):

Dodatkowe wiadomości SMS w ramach korzystania z roamingu

01.06.2023r.

Zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego do Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona) z dnia 6 kwietnia 2022 R. (Dz.Urz.UE.l nr 115, str. 1) od dnia 01.06.2023 r. na dostawców usług roamingu nałożone zostały obowiązki dostarczania informacji o zakresach numeracji dla usług o wartości dodanej oraz informacji o alternatywnych sposobach dostępu do służb ratunkowych.

Tym samym od dnia 01.06.2023 przekraczając granicę i wjeżdżając do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz do Islandii, Norwegii, Liechtensteinu otrzymacie Państwo wiadomości SMS zawierające link umożliwiający bezpłatny dostęp do specjalnej strony internetowej https://fmmobile.pl/roaming/regulacje zawierającej szczegółowe informacje, o których mowa powyżej.

Jednocześnie przypominamy, że FM Group Mobile nie świadczy usług Premium Rate poza granicami Polski.

Czym jest Wi-Fi Calling?

Usługa Wi-Fi Calling to usługa, która umożliwia realizację połączeń głosowych poprzez sieć Wi-Fi bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji czy komunikatorów w telefonie.

Jakie są zalety korzystania z Wi-Fi Calling?

Wi-Fi Calling umożliwia swobodne prowadzenie rozmowy telefonicznej czy wysyłanie SMSów, MMSów wszędzie tam, gdzie zasięg sieci komórkowej jest mocno ograniczony (piwnice, windy, samoloty, biurowce, centra handlowe itp.) lub nie ma go wcale przy jednoczesnym dostępie do sieci Wi-Fi.

Usługa ta jest również bardzo przydatna zagranicą - koszt połączenia z dowolnego miejsca na świecie traktowany jest jakby był wykonywany z Polski. Co to oznacza?

Dzwoniąc z terytorium innego kraju do Polski i korzystając z usługi Wi-Fi Calling, to połączenie zostanie potraktowane na zasadzie połączenia Polska – Polska. Jest to korzystniejsze rozwiązanie niż korzystanie z roamingu.

Z kolei dzwoniąc z terytorium innego kraju do tego samego lub innego kraju korzystając z usługi Wi-Fi Calling, to połączenie zostanie potraktowane jako połączenie międzynarodowe. W takim przypadku korzystniejsze jest skorzystanie ze standardowego połączenia w roamingu bez usługi Wi-Fi Calling.

Co jest konieczne do skorzystania z Wi-Fi Calling?

Aby korzystać z usługi Wi-Fi Calling musisz posiadać:

 1. Odpowiedni telefon, który wspiera funkcjonalności VoLTE i Wi-Fi Calling i posiadający aktualne oprogramowanie systemowe
 2. Kartę USIM i aktywną usługą LTE – listę modeli telefonów oraz wymagania znajdziesz na stronie www.fmmobile.pl w sekcji FAQ.
 3. Włączoną funkcję rozmów przez Wi‑Fi w telefonie
 4. Aktywną usługę VoLTE oraz Wi-Fi Calling
 5. Stabilne połączenie z siecią Wi‑Fi
Jak włączyć funkcję rozmów przez Wi-Fi w telefonie?

Aby włączyć funkcję rozmów przez Wi-Fi otwórz na swoim smartfonie aplikację Telefon, kliknij w „Ustawienia" i włącz „Połączenia przez Wi-Fi". W niektórych modelach jest to także możliwe przez dedykowany skrót z ikonką Poł. przez Wi-Fi dostępny w górnym pasku ustawień/skrótów.

Pamiętaj, że funkcja ta dostępna jest jedynie na dedykowanych modelach telefonów z aktualnym oprogramowaniem. Z pozycji ustawień telefonu możesz więc zarządzać funkcjonalnością - włączać ją i wyłączać.

W przypadku iPhonów z systemem operacyjnym w wersji 17 lub wyższej aby włączyć funkcję należy aktywować „Rozmowy przez Wi-Fi” znajdującej się w zakładce „Ustawienia” w sekcji „Telefon”.

Jak aktywować usługę Wi-Fi Calling?

Usługę Wi-Fi Calling aktywujemy dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer +48 727 900 900 (z dowolnego telefonu)

Aktywacja usługi Wi-Fi Calling oznacza jednoczesne włączenie usługi VoLTE, która jest niezbędna do działania usługi Wi-Fi Calling.

Uwaga: Jeśli posiadasz już aktywną usługę VoLTE to najpierw musisz zlecić dezaktywację tej usługi dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer +48 727 900 900 (z dowolnego telefonu).

Po aktywacji usługi urządzenie może wymagać jego ponownego uruchomienia, tak aby działała ona poprawnie.

Jakie urządzenia wspierają technologię Wi-Fi Calling?
LISTA TELEFONÓW Wi-Fi Calling
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A20e
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 5G
Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A8
Samsung Galaxy A6
Samsung Galaxy A6+
Samsung Galaxy A70
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy A80
Samsung Galaxy A9
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy Xcover 4s
Samsung Galaxy Xcover Pro
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+ 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy J3 2017
Samsung Galaxy J4+
Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J6+
Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung Galaxy Z Fold2 5G
Samsung Galaxy Xcover 5
Samsung Galaxy A52 5G
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A22 5G
Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Samsung Galaxy A03s
Samsung Galaxy A52s 5G
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A53 5G
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy A33 5G
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A13 5G
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A32
Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy Z Fold 4
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
Samsung Galaxy Tab S8
Samsung Galaxy A04s
Samsung Galaxy A23 5G
Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A72
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy Z Flip 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Tab S9
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 5 II
Realme Realme 7 5G
Realme Realme C21
Realme Realme 8 5G
Realme Realme GT 5G
Realme Realme GT Master Edition 5G
Realme Realme GT 2 Pro
Realme Realme GT 2 5G
Realme Realme 9 Pro 5G
Realme Realme 9i
Realme Realme C11
Realme Realme C35
Realme Realme C55
Realme 11 Pro+ 5G
VIVO Y21s
VIVO V21 5G
VIVO Y72 5G
VIVO Y52 5G
VIVO V23 5G
VIVO X80 Pro 5G
VIVO Y76 5G
VIVO Y33s
VIVO Y01
VIVO X60 Pro
VIVO Y22s
VIVO Y16
ZTE Axon 11 5G
LG K50s
LG Velvet
LG K61
LG K51s
LG K41s
LG K42
LG K52
LG Wing
Motorola moto g100 5G
Motorola moto g50 5G
Motorola moto g30
Motorola Edge 20 Pro 5G
Motorola Edge 20 5G
Motorola Edge 20 Lite 5G
Motorola Egde
Motorola moto G 5G
Motorola moto g51 5G
Motorola moto g71 5G
Motorola moto g200 5G
Motorola Edge 30 Pro 5G
Motorola Edge 30 5G
Motorola moto G82 5G
Motorola moto E32s
Motorola moto G22
Motorola moto G62 5G
Motorola Edge 30 Ultra 5G
Motorola Edge 30 Neo 5G
Motorola Edge 30 Fusion 5G
Motorola E22i
Motorola moto e13
Motorola moto G53 5G
Motorola ThinkPhone 5G
Motorola E22
Motorola moto G23
Motorola moto G73 5G
Motorola EDGE 40
Motorola EDGE 40 Pro
Motorola razr 2022 5G
EDGE 40 Neo
moto g54 5G
moto g84 5G
moto g14
OPPO Reno5 Z 5G
OPPO Reno5 5G
OPPO Reno6 5G
OPPO Reno6 Pro 5G
OPPO A16
OPPO Reno7 Lite 5G
OPPO Reno7 5G
OPPO FIND X 5 PRO 5G
OPPO A74 5G
OPPO A17
OPPO A78 5G
OPPO Reno 8T
OPPO Find N2 Flip 5G
OPPO A98 5G
OPPO A38
Huawei P40 Pro
Huawei nova 8i
Huawei nova 9
Huawei P40
Huawei P40 Lite 5G
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate XS
Huawei P50 Pro
Huawei P40 Lite
Huawei nova 9SE
Huawei P50 Pocket
Huawei P30 Pro
Huawei P30
Huawei Mate 30
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Nova 5T
Huawei Nova Y70
Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart Z
Huawei P Smart Pro
Huawei P30 Lite
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20
Huawei Mate 10 Pro
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei nova 10 Pro
Huawei nova 10 SE
Huawei nova Y61
Huawei Mate 50 Pro
Huawei Nova 10SE
Huawei Nova 10 Pro
Huawei P Smart 2021
Huawei P Smart 2021 NFC
Huawei Nova 11
Huawei Nova 11 Pro
Huawei Nova 11i
Huawei Nova Y91
Huawei P60 Pro
Xiaomi Mi 10T Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi Redmi 9C NFC
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Xiaomi Redmi 9A
Xiaomi 12 Pro 5G
Xiaomi 12 5G
Xiaomi Redmi Note 11
Xiaomi Redmi 10 C
Xiaomi 12X
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 11S
Xiaomi Redmi Note 11S 5G
Xiaomi Redmi 10 2022
Xiaomi 11T 5G
Xiaomi Redmi Note 10 5G
Xiaomi Redmi 10
Xiaomi Redmi A1
Xiaomi Redmi 12C
Xiaomi 13 Pro 5G
Xiaomi 13 5G
Xiaomi 13 Lite 5G
Xiaomi Redmi Note 12
Xiaomi Redmi Note 12 5G
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Xiaomi Redmi 10 5G
Xiaomi Redmi A2
Xiaomi Redmi 12
Xiaomi 13T 5G
Xiaomi 13T Pro 5G
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone SE 2020
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE 2022
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
Doogee S61 Pro
ASUS ROG Phone 6
ASUS Zenfone 9
myPhone Hammer Construstion
myPhone Hammer Iron4
Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen LTE

 

Jakie pobierane są opłaty za korzystanie z usługi Wi-Fi Calling?

Usługa jest bezpłatna. Natomiast opłaty za połączenia i SMSy/MMS-y wychodzące i przychodzące wykonywane w ramach usługi są naliczane zgodnie z Twoją ofertą. Pamiętaj, że korzystając z usługi Wi-Fi Calling w dowolnym miejscu na świecie dzwonisz tak jakbyś znajdował się Polsce w zasięgu sieci FM MOBILE.

Przykłady: Jeżeli dzwonisz z Polski do innego kraju, to rozmowa będzie rozliczona tak, jak rozmowa międzynarodowa z Polski do danego kraju.

Jeśli dzwonisz z innego kraju do Polski to rozmowa będzie rozliczona tak, jak z Polski do Polski (rozmowa lokalna w Polsce).

Jeśli dzwonisz z innego kraju do innego kraju (również tego samego w jakim się znajdujesz) to rozmowa będzie rozliczona tak, jak połączenie międzynarodowe. Aby mieć pewność, że będąc zagranicą rozmawiasz przez Wi-Fi włącz tryb samolotowy w swoim telefonie.

Czy usługa Wi-Fi Calling działa w roamingu?

Tak usługa działa w romingu. Należy pamiętać o tym, że:

W roamingu połączenia do Polski przez Wi-Fi Calling będą traktowane jak połączenia z Polski do Polski.

ALE! Połączenia w roamingu do innych krajów zostaną potraktowane jako POŁĄCZENIA MIEDZYNARODOWE. W związku z tym opłata za połączenie zostanie naliczona w wyższej stawce niż roaming.

Przykład: jesteśmy w Grecji i dzwonimy do Polski – to brak opłat. Jesteśmy w Grecji i dzwonimy do Grecji – zapłacimy jak za rozmowę międzynarodową z Polski do Grecji czyli 1zł za minutę połączenia. Gdybyśmy nie włączyli usługi Wi-Fi Calling / VoLTE to w obu przypadkach koszt rozmowy to 0,0246zł.

Natomiast połączenie odebrane to brak opłat.

Po czym mogę poznać, że rozmawiam przez sieć Wi-Fi?

Możliwość korzystania z telefonów z systemem Android korzystanie z usługi Wi-Fi Calling oznacza pojawienie się dedykowanej ikonki słuchawki ze znacznikiem Wi-Fi lub VoWi-Fi na górnym pasku wyświetlacza telefonu.

W przypadku telefonów z systemem iOS korzystają one w pierwszej kolejności z sieci mobilnej, jeśli umożliwia ona realizację połączeń głosowych i wysyłania wiadomości SMS, także wtedy gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi. Do połączenia za pomocą Wi-Fi Calling dojdzie w momencie słabszego sygnału sieci komórkowej, braku zasięgu lub w trybie samolotowym. Pojawi się wówczas informacja „Wi-Fi Plus” w górnym panelu urządzenia, na pasku statusu – mamy wówczas pewność, że rozmowa jest realizowana poprzez użycie sieci Wi-Fi. W przeciwnym wypadku będzie to połączenie realizowane za pośrednictwem sieci komórkowej. W przypadku sieci roamingowych system iOS będzie preferował połączenia poprzez Wi-Fi, nawet w przypadku dobrego zasięgu i mocy sygnału sieci roamingowej. Oznacza to, że telefon z systemem iOS podłączony jednocześnie do sieci raomingowej i sieci Wi-Fi będzie wykonywał i odbierał połączenia głosowe i wiadomości SMS przez sieć Wi-Fi.

Co się stanie jeśli stracę połączenie z siecią Wi-Fi podczas rozmowy?

Jeśli znajdujesz się w zasięgu sieci LTE to zostaniesz do niej automatycznie przełączony i będziesz mógł swobodnie kontynuować rozmowę. Jeśli znajdziesz się w zasięgu sieci 3G lub 2G to połączenie zostanie przerwane. Jeśli przebywasz zagranicą, to w obu przypadkach połączenie zostanie przerwane.

Czy podczas korzystania z usługi Wi-Fi Calling można wykonać połączenie alarmowe?

Aby wykonać połączenie alarmowe telefon przełączy się do dostępnej sieci komórkowej 2G/3G. W przypadku gdy żadna sieć komórkowa nie będzie dostępna to połączenie na numer alarmowy nie będzie możliwe.

Czy mogę używać Wi-Fi Calling podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi?

Tak, należy jednak pamiętać, że dostęp do nich może być ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia, dlatego takie połączenia mogą być przerywane. Administrator danej sieci Wi-Fi może wprowadzić blokady dla konkretnych portów /protokołów aplikacyjnych, uniemożliwiając działania takich usługi jak np. Wi-Fi Calling. W związku z tym FM MOBILE nie może zagwarantować prawidłowego działania usługi Wi-Fi Calling przy użyciu publicznych sieci Wi-Fi.

Co mam zrobić jeśli nie działa mi usługa Wi-Fi Calling?

Przede wszystkim sprawdź czy włączyłeś usługę w FM MOBILE oraz w swoim telefonie – samo włączenie usługi tylko u operatora lub tylko w urządzeniu sprawi, że nie będzie ona działała. Jak aktywować usługę opisaliśmy w pytaniu Jak aktywować usługę Wi-Fi Calling? oraz w Regulaminie Promocyjnej Usługi „Wi-Fi Calling” gdzie znajdziesz instrukcję opisującej proces krok po kroku. Jeśli nadal będziesz mieć problemy zadzwoń na Biuro Obsługi Klienta pod numer +48 727 900 900.

Czy korzystając z usługi Wi-Fi Calling można wysyłać i odbierać MMS-y?

Tak, możesz wysyłać i odbierać MMSy w Wi-Fi Calling. Dostępność będzie zależała od producenta danego urządzenia i może wymagać aktualizacji oprogramowania. Dostępność poszczególnych funkcjonalności może zależeć również od wersji oprogramowania i kanału dystrybucji. FM MOBILE nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania usługi Wi-Fi Calling (w tym dodatkowych funkcjonalności) na urządzeniach spoza oficjalnej dystrybucji. Jeśli Twoje urządzenie nie wspiera jeszcze obsługi MMSów przez Wi-Fi Calling to zostanie on automatycznie wysłany/odebrany przez sieć komórkową i podlega rozliczaniu niezależnie od usługi Wi-Fi Calling, zgodnie z cennikiem dla oferty, z której korzystasz. W roamingu rekomendujemy wprowadzenie telefonu w tryb samolotowy chcąc wysłać MMSa, aby nie narażać się na koszty poza terenem Polski. To oprogramowanie urządzenia decyduje o tym w jakiej technologii wysłać/odebrać wiadomość.

Czym jest VoLTE?

VoLTE to skrót od nazwy „Voice-over-LTE” oznaczający nowoczesną technologię, która umożliwia realizowanie połączeń głosowych w sieci LTE. Dotychczas wszystkie połączenia realizowane były za pośrednictwem sieci 3G i 2G. Technologia LTE dotyczyła w głównej mierze transmisji danych. Dzięki VoLTE można rozmawiać i SMS-ować za pomocą i z prędkością LTE.

Jakie są zalety korzystania z VoLTE?

Przede wszystkim szybsze zestawienie połączenia z wybranym rozmówcą. Można zauważyć także lepszą, bardziej czystą jakość dźwięku niż podczas korzystania z połączeń za pomocą sieci 2 i 3G. Dzieje się tak dzięki niezmiennej prędkości Internetu LTE podczas rozmowy.

Co jest konieczne do skorzystania z VoLTE w FM MOBILE?

Aby skorzystać z technologii VoLTE należy:

 1. posiadać telefon, który wpiera tę technologię, z aktualnym oprogramowaniem systemowym, z włączoną w ustawieniach funkcją rozmów poprzez LTE
 2. posiadać kartę USIM z aktywną usługą LTE (udostępniana jest ona dla wszystkich Klientów FM MOBILE)
 3. włączyć usługę VoLTE w systemach FM MOBILE
 4. przebywać w zasięg sieci LTE FM MOBILE
Jakie urządzenia wspierają technologię VoLTE?

Aby skorzystać z technologii VoLTE należy posiadać telefon wpierający tę funkcjonalność oraz posiadający aktualne oprogramowanie systemowe. Poniżej przedstawiamy listę modeli, które przeszły proces certyfikacji i umożliwiają korzystanie z VoLTE.

LISTA TELEFONÓW VoLTE
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A20e
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 5G
Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A8
Samsung Galaxy A6
Samsung Galaxy A6+
Samsung Galaxy A70
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy A80
Samsung Galaxy A9
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy Xcover 4s
Samsung Galaxy Xcover Pro
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+ 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung Galaxy S21 5G
Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy J3 2017
Samsung Galaxy J4+
Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy J6
Samsung Galaxy J6+
Samsung Galaxy J7 2017
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung Galaxy Z Fold2 5G
Samsung Galaxy Xcover 5
Samsung Galaxy A52 5G
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A22 5G
Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Samsung Galaxy A03s
Samsung Galaxy A52s 5G
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A53 5G
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy A33 5G
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A13 5G
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A32
Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy Z Fold 4
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
Samsung Galaxy Tab S8
Samsung Galaxy Watch 5 44mm LTE
Samsung Galaxy Watch 5 40mm LTE
Samsung Galaxy Watch 5 PRO 45mm LTE
Samsung Galaxy Watch 4 classic 42mm LTE
Samsung Galaxy Watch 4 LTE 44mm
Samsung Galaxy Watch 4 LTE 40mm
Samsung Galaxy Watch 4 classic 46mm LTE
Samsung Galaxy A04s
Samsung Galaxy A23 5G
Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A72
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy Z Flip 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Tab S9
Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm
Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm
Samsung Galaxy Watch6 44mm
Samsung Galaxy Watch6 40mm
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 5 II
Realme Realme 7 5G
Realme Realme C21
Realme Realme 8 5G
Realme Realme GT 5G
Realme Realme GT Master Edition 5G
Realme Realme GT 2 Pro
Realme Realme GT 2 5G
Realme Realme 9 Pro 5G
Realme Realme 9i
Realme Realme C11
Realme Realme C35
Realme Realme C55
Realme 11 Pro+ 5G
VIVO Y21s
VIVO V21 5G
VIVO Y72 5G
VIVO Y52 5G
VIVO V23 5G
VIVO X80 Pro 5G
VIVO Y76 5G
VIVO Y33s
VIVO Y01
VIVO X60 Pro
VIVO Y22s
VIVO Y16
ZTE Axon 11 5G
LG K50s
LG Velvet
LG K61
LG K51s
LG K41s
LG K42
LG K52
LG Wing
Motorola moto g100 5G
Motorola moto g50 5G
Motorola moto g30
Motorola Edge 20 Pro 5G
Motorola Edge 20 5G
Motorola Edge 20 Lite 5G
Motorola Egde
Motorola moto G 5G
Motorola moto g51 5G
Motorola moto g71 5G
Motorola moto g200 5G
Motorola Edge 30 Pro 5G
Motorola Edge 30 5G
Motorola moto G82 5G
Motorola moto E32s
Motorola moto G22
Motorola moto G62 5G
Motorola Edge 30 Ultra 5G
Motorola Edge 30 Neo 5G
Motorola Edge 30 Fusion 5G
Motorola E22i
Motorola moto e13
Motorola moto G53 5G
Motorola ThinkPhone 5G
Motorola E22
Motorola moto G23
Motorola moto G73 5G
Motorola EDGE 40
Motorola EDGE 40 Pro
Motorola razr 2022 5G
EDGE 40 Neo
moto g54 5G
moto g84 5G
moto g14
OPPO Reno5 Z 5G
OPPO Reno5 5G
OPPO Reno6 5G
OPPO Reno6 Pro 5G
OPPO A16
OPPO Reno7 Lite 5G
OPPO Reno7 5G
OPPO FIND X 5 PRO 5G
OPPO A74 5G
OPPO A17
OPPO A78 5G
OPPO Reno 8T
OPPO Find N2 Flip 5G
OPPO A98 5G
OPPO A38
Huawei P40 Pro
Huawei nova 8i
Huawei nova 9
Huawei P40
Huawei P40 Lite 5G
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate XS
Huawei P50 Pro
Huawei P40 Lite
Huawei nova 9SE
Huawei P50 Pocket
Huawei P30 Pro
Huawei P30
Huawei Mate 30
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Nova 5T
Huawei Nova Y70
Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart Z
Huawei P Smart Pro
Huawei P30 Lite
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20
Huawei Mate 10 Pro
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei nova 10 Pro
Huawei nova 10 SE
Huawei nova Y61
Huawei Mate 50 Pro
Huawei Nova 10SE
Huawei Nova 10 Pro
Huawei P Smart 2021
Huawei P Smart 2021 NFC
Huawei Nova 11
Huawei Nova 11 Pro
Huawei Nova 11i
Huawei Nova Y91
Huawei P60 Pro
Huawei Watch 4 Pro
Xiaomi Mi 10T Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi Redmi 9C NFC
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
Xiaomi Redmi 9A
Xiaomi 12 Pro 5G
Xiaomi 12 5G
Xiaomi Redmi Note 11
Xiaomi Redmi 10 C
Xiaomi 12X
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 11S
Xiaomi Redmi Note 11S 5G
Xiaomi Redmi 10 2022
Xiaomi 11T 5G
Xiaomi Redmi Note 10 5G
Xiaomi Redmi 10
Xiaomi Redmi A1
Xiaomi Redmi 12C
Xiaomi 13 Pro 5G
Xiaomi 13 5G
Xiaomi 13 Lite 5G
Xiaomi Redmi Note 12
Xiaomi Redmi Note 12 5G
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Xiaomi Redmi 10 5G
Xiaomi Redmi A2
Xiaomi Redmi 12
Xiaomi 13T 5G
Xiaomi 13T Pro 5G
Nokia 225 4G
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone SE 2020
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE 2022
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
Doogee S61 Pro
ASUS ROG Phone 6
ASUS Zenfone 9
myPhone Hammer 5 SMART
myPhone Hammer Boost LTE
myPhone Hammer Construstion
myPhone Hammer Iron4
MAXCOM MM827
MAXCOM MM918
MAXCOM MM334
MAXCOM MM41D
MAXCOM MS651
Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen LTE
Pixel 4A 5G
Pixel 5
Pixel 6
Pixel 7
Pixel 5a 5G
Pixel 6 Pro
Pixel 6a
Pixel 7 Pro
Pixel 7a

Powyżej wymienione urządzenia mają w ustawieniach włączoną funkcję rozmów przez LTE. Należy upewnić się, że urządzenie ma zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemowe i aktualizacje aplikacji. Nie ma gwarancji prawidłowego działania technologii VoLTE w urządzeniach, które nie przeszły certyfikacji lub ze zmodyfikowanym oprogramowaniem. Może to dotyczyć także urządzeń zakupionych poza FM MOBILE.

Jak aktywować usługę VoLTE?

Posiadając ofertę abonamentową i spełniając warunki korzystania z technologii VoLTE (musi je obsługiwać nasze urządzenie) aktywujemy ją dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer +48 727 900 900 (z dowolnego telefonu).

Po aktywacji usługi urządzenie może wymagać jego ponownego uruchomienia, tak aby działała ona poprawnie.

Jak sprawdzić czy technologia VoLTE jest włączona?

W urządzeniach z systemem Android należy wejść w „Ustawienia” → „Sieć komórkowa” → i sprawdzić „Połączenie VoLTE”

Istnieje możliwość zarządzania funkcjonalnością z pozycji ustawień telefonu – możesz ją włączać i wyłączać. W zależności od posiadanego sytemu operacyjnego oraz marki urządzenia podane ustawienia mogą znajdować się w innym miejscu.

Jak odróżnić czy połączenie realizowane jest w technologii VoLTE czy tak jak dotychczas?

O realizacji takiego połączenia poprzez sieć LTE będzie świadczyć pojawienie się logo VoLTE lub aktywne logo LTE w górnej części ekranu telefonu podczas trwania połączenia.

Ile kosztuje korzystanie z VoLTE?

Połączenia głosowe wykonywane za pośrednictwem technologii VoLTE są taryfikowane zgodnie z cennikiem posiadanej przez Ciebie oferty (jak klasyczne połączenia głosowe), nie obciążają jednocześnie pakietu transmisji danych​.

Czy usługa VoLTE działa w roamingu?

Usługa działa na terenie Polski oraz w wybranych sieciach w roamingu, obecnie są to: AT&T w USA oraz Elisa Finland. Trwają prace nad uruchomieniem technologii VoLTE z innymi sieciami w innych krajach.​ W wybranych sieciach, posiadając terminal z obsługą VoLTE, co ważne - również w roamingu, możesz skorzystać z sieci LTE do wykonywania połączeń głosowych za granicą, zamiast korzystać z dotychczasowych technologii 3G lub 2G. Oznacza to znacznie lepszą jakość połączenia w miejscach gdzie LTE będzie dostępne.​ Niektórzy Partnerzy roamingowi rozpoczęli wyłączanie technologii 3G lub zmniejszenie obszaru na jakim występuje zasięg 3G oraz 2G w swoich sieciach. Sprawia to, że połączenia VoLTE z biegiem czasu będą coraz popularniejszym rozwiązaniem na całym świecie.

Zazwyczaj po wyłączeniu 3G klienci można korzystać z pasm GSM i LTE. Jeżeli nie posiadasz urządzenia zgodnego z VoLTE, to telefon podczas odbierania połączenia przełączy się do sieci 2G. Spowoduje to odczuwalnie słabszą jakość połączeń i brak transmisji danych podczas rozmów. W szczególnych przypadkach jeśli na danym obszarze nie będzie zasięgu 3G oraz 2G, ale będzie zasięg LTE, a Twoje urządzenie nie posiada opcji rozmów przez VoLTE uniemożliwi to nawiązanie i odebranie połączenia.

W przypadku urządzenia posiadającego opcję rozmów przez VoLTE i zainstalowania zaktualizowanego oprogramowania umożliwiającego działanie tej technologii również w roamingu w zasięgu sieci LTE będziesz mógł korzystać z wysokiej jakości połączeń przez VoLTE.

Czy wszystkie urządzenia wspierają VoLTE w roamingu?

Nie, ponieważ jest to rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalności telefonu i dotyczy także roamingu. Dlatego nie wszystkie modele, które wspierają VoLTE w kraju mogą wspierać technologię w roamingu. Zależy to od producenta terminala, kanału dystrybucji i często wymaga aktualizacji oprogramowania.

Zrywanie połączeń VoLTE i Wi-Fi Calling w roamingu.

Gdy jesteś w zasięgu sieci roamingowej i rozmawiasz przez Wi-Fi Calling, to tracąc zasięg Wi-Fi połączenie będzie rozłączone. Stanie się tak, aby ochronić Cię przed kosztami rozmowy rozliczanej według stawek roamingowych. Gdy jesteś w zasięgu sieci roamingowej i rozmawiasz przez VoLTE musisz zakończyć trwające połączenie, aby rozpocząć rozmawę przez Wi-Fi Calling.

Co dodatkowo zmieni się podczas korzystania z VoLTE w roamingu:

Zmianie ulegną godziny i daty połączeń lub SMS-ów wykonanych przez VoLTE w roamingu widoczne na Twoim miesięcznym rachunku. Będą one prezentowane w czasie rzeczywistym w Polsce, a nie w strefie czasowej miejsca w jakiej zostały one wykonane.

Czy włączona transmisja danych jest konieczna aby korzystać z VoLTE?

Nie, włączona transmisja danych nie jest wymagana aby korzystać z VoLTE. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w trakcie połączenia, logo LTE będzie niewidoczne lub pojawi się wyłącznie ikonka VoLTE. (Uwaga: nie dotyczy iPhone, jeżeli transmisja danych jest wyłączona, iPhone nie wyświetla ikonek VoLTE i LTE).

Co się stanie jeśli rozmawiam przez technologię VoLTE i stracę zasięg LTE?

Jeśli jesteś na terytorium Polski to połączenie będzie kontynuowane w ramach innej, dostępnej na danym obszarze technologii, czyli 3G lub 2G. Możesz je również kontynuować przez sieć Wi-Fi za pomocą usługi Wi-Fi Calling.

Jeśli przebywasz za granicą i korzystasz z sieci roamingowej to połączenie zostanie przerwane. Aby je kontynuować musisz je ponownie zestawić i będzie ono realizowane przez technologię 3 G lub 2G – w zależności od zasięgu wspomnianej sieci roamingowej. Jeśli w takim przypadku chcesz skorzystać z Wi-Fi Calling musisz zakończyć połączenie VoLTE i nawiązać je poprzez sieć Wi-Fi.

Więcej informacji o samej usłudze Wi-Fi Calling znajdziesz na stronie www.fm.mobile.pl w sekcji FAQ.

Czy mogę włączyć tylko Wi-Fi Calling lub tylko VoLTE?

Nie, jest to duet usług, który nie może być włączony osobno. Włączając Wi-Fi Calling włączamy jednocześnie VoLTE i odwrotnie, włączając VoLTE, włączamy jednocześnie Wi-Fi Calling.

Lista taryf z aktywną transmisją danych LTE

Obecnie wszystkie taryfy posiadają aktywną transmisję danych w technologii LTE.

Abonament telefoniczny FM 4ALL / Cash&Points:

 • Start
 • Advance
 • Success

Oraz oferta: Na Kartę.

Internet mobiny netFM 4ALL / netFM Cash&Points:

 • Start
 • Advance
 • Success

Internet domowy Home Office 4ALL / Home Office Cash&Points:

 • Start
 • Advance

Success

Skorzystaj z poniższego formularza, aby wysłać sugestię zagadnienia do dodania w F.A.Q.