F.A.Q. / częste pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Czy punkty Promocji Mega Points wliczają się do Planu Marketingowego?

Tak, punkty przyznane w ramach Promocji Mega Points wliczają się do punktów własnych i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

Ile mam czasu na wykorzystanie FM CashBack?

Rabat Handlowy, tj. FM CashBack możesz wykorzystywać co miesiąc na zakupy w sklepie FM World Polska lub okresowo, po uzbieraniu satysfakcjonującej sumy. Nie mniej jednak, zgodnie z zasadami FM WORLD POLSKA,  FM CashBack otrzymany w 2018 r. musisz  wykorzystać do końca stycznia 2019 r. Po tym terminie Rabat Handlowy FM CashBack przepada i nie będzie możliwości jego odzyskania. W roku 2019 Rabat Handlowy FM CashBack będzie nadal naliczany,  zgodnie z zasadami Promocji "Cash&Points".

Jak można dokonać zmiany pomiędzy Promocją FM Cashback i Mega Points?

Zmiany wariantu Promocji możesz dokonać jeden raz w ciągu trwania okresu na jaki została zawarta Umowa („Okres Zamknięty”). Zmiany Promocji można dokonać również przez aneksowanie umowy na kolejny Okres Zamknięty (również w trakcie trwania umowy dla Umów bez telefonu).

Czy za zakupy z wykorzystaniem FM CashBack otrzymam punkty?

Tak. Punkty zostaną przyznane na dotychczasowych zasadach.

Co oznacza „dopłata do abonamentu”?

Dopłata do abonamentu jest kwotą , o którą zwiększa się suma płaconej co miesiąc Opłaty Abonamentowej. Nie jest ona ratą za telefon i obowiązuje przez cały czas trwania Umowy, do czasu jej zmiany lub ustania.

Czy kwota dopłaty do abonamentu wpływa na wartość FM CashBack i Mega Points?

Nie. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points są stałe dla poszczególnych taryf, niezależne od kwoty dopłaty jaką wybierzemy do Abonamentu w ofercie z telefonem. Wartość FM CashBack i wartość punktowa Mega Points określone są w Regulaminie Promocji „Cash&Points”

Czy mogę opłacać nowe abonamenty z Rabatu Handlowego (Oświadczenie rabatowe)?

Nie. Nowych abonentów w Promocji „Cash&Points” nie można opłacać/rabatować z Rabatu Handlowego.

Czy FM CashBack wlicza się do obrotu własnego?

Sam Rabat Handlowy FM CashBack nie wlicza się do obrotu własnego. Natomiast punkty otrzymane za zakupy środkami z FM Cashback są wliczane do obrotu własnego.

W jaki sposób będzie przyznawany FM CashBack?

Rabat Handlowy FM Cashback  po opłaceniu rachunku będzie  przyznawany na subkonto utworzone przy numerze partnerskim w systemie FM WORLD Polska.

Jakie będę miał korzyści z polecania abonamentów FM4ALL?

Abonamenty dla każdego, w ramach Promocji „FM4ALL”, podobnie jak oferty taryf archiwalnych, mogą korzystać z opcji rabatowania  do  max. wysokości 90% posiadanego rabatu handlowego, po uprzednim przesłaniu Oświadczenia rabatowego.Ponadto, po opłaceniu w terminie faktury, klient będący równocześnie Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, otrzymuje punkty z tytułu opłaconej faktury [tj. 0,3252 pkt. za każdy 1PLN], które wliczają się do punktów własnych jak i punktów grupy zgodnie z Planem Marketingowym.

W jaki sposób zanonimizować dane ?

Aby maksymalnie obniżyć ryzyko ujawnienia swoich danych przez osoby nieuprawnione, mogą je Państwo zanonimizować tworząc odpowiednio zmodyfikowaną kopię dokumentu tożsamości.

W tym celu należy:

1) Zasłonić wrażliwe dane, takie jak:

- zdjęcie

- nazwisko rodowe

- imiona rodziców

- płeć

- miejsce urodzenia

- organ wydający

- data wydania

2) Przekreślić dokument

3) Opatrzyć go treścią: Wyłącznie do użytku FM Mobile.

Poniższe obrazy przedstawią przykład zanonimizowanego dokumentu tożsamości.

 

Przypominamy jednocześnie, że kurier ma obowiązek weryfikacji Państwa osoby w trakcie dostarczenia przesyłki na podstawie okazania oryginału dokumentu tożsamości, jak również potwierdzenia zgodności danych zawartych w umowie i zmodyfikowanej kopii dokumentu.

Chce odstąpić od zawartej umowy / aneksu. Co zrobić ?

Należy pamiętać, że na odstąpienie od umowy mamy 14 dni kalendarzowych liczonych od jej zawarcia, a więc liczonych od daty widocznej na umowie. Od umowy nie mogą odstąpić podmioty gospodarcze oraz spółki. Przepisy te reguluje Kodeks Cywilny. Aby odstąpić od umowy należy przesłać dokument odstąpienia od umowy w formie pisemnej na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała, lub w formie dokumentowej (na adres e-mail: [email protected]). Wiążąca jest data nadania dokumentu.

W przypadku chęci odstąpienia od aneksu liczy się data otrzymania potwierdzenia zmian warunków umowy dostarczanego za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Liczy się data otrzymania wiadomości. Nie jest możliwe odstąpienie od aneksu w przypadku, gdy wejdzie on w życie.

Odstąpienie od umowy / aneksu zawartego wraz z urządzeniem możliwe jest jedynie po odesłaniu kompletu dokumentów wraz z urządzeniem w nienaruszonym stanie na adres : FM GROUP Mobile sp. z o. o; ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Po otrzymaniu przesyłki stan urządzenia wraz z dokumentacją weryfikowany jest przez pracowników działu dystrybucji.

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail, FM MOBILE niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 

W przypadku odstąpienia od zmiany warunków Umowy, uznaje się że do zmiany warunków Umowy nie doszło, a Abonenta obowiązują warunki sprzed dokonania zmiany.

Jakie dane powinny zwierać dokumenty Odstąpienia / Wypowiedzenia / Oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy ?

Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać następujące dane:

- Imię i Nazwisko

- Pesel

- Numer Partnera Biznesowego

- datę i miejscowość złożenia dokumentu

- własnoręczny podpis

- numer umowy

- numer telefonu jakiego dotyczy sprawa.

Czym jest cesja, ile kosztuje i jak mogę jej dokonać?

Cesja jest to przepisanie abonamentu z obecnego właściciela numeru na innego. Cesja może odbyć się z osoby fizycznej na inną osobę fizyczną, z osoby fizycznej na firmę i odwrotnie, z działalności na spółkę i odwrotnie. Podczas cesji dotychczasowy abonent nazywany jest cedentem, natomiast nowy abonent to cesjonariusz. Cesja realizowana jest zawsze od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Cesja jest usługą płatną, jej koszt to 49 PLN, kwota ta jest doliczana po wejściu cesji w życie do faktury cesjonariusza. Cesjonariusz nie musi być Partnerem Biznesowym FM WORLD POLSKA, nie musi być abonentem FM GROUP MOBILE.

Do dokonania cesji należy wypełnić formularz kontaktowy cesji dostępny na stronie internetowej fmmobile.pl. Uzupełniony dokument wysyłamy na adres: [email protected] Następnie na podany adres e-mail otrzymujemy gotowy uzupełniony komplet dokumentów, w przypadku konieczności przygotowania dodatkowej dokumentacji zostaniemy o tym poinformowani. Następnie należy wydrukować otrzymany komplet w 3 egzemplarzach i musi on zostać podpisany własnoręcznie (odręcznie) przez cedenta i cesjonariusza. Oryginał dokumentów opatrzony podpisami odsyłamy na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała za pomocą poczty tradycyjnej. Po otrzymaniu dokumentów odpowiedni dział zajmuje się ich weryfikacją. Pozytywna weryfikacja kończy proces realizacji cesji i ustalenia wchodzą w życie od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Warunki jakie trzeba spełnić, żeby cesja mogła wejść w życie:

- w przypadku gdy cesjonariusz jest Partnerem Biznesowym, numer musi być aktywny

- w przypadku gdy cesjonariusz prowadzi działalność gospodarczą, nie może być ona zamknięta lub zawieszona

- w przypadku cesji na innego właściciela wszystkie faktury cedenta jak i cesjonariusza muszą być opłacone, włącznie z bieżącą fakturą

- warunkiem rozpoczęcia procedury jest odesłanie oryginału kompletu dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną opatrzonych własnoręcznym podpisem cedenta i cesjonariusza

- komplet dokumentów to 3 egzemplarze

- komplet jest nieważny w przypadku wysłania skanu dokumentów

- przy zmianie dowodu lub przy nowym kliencie wymagany jest skan / ksero dowodu tożsamości

- należy wysłać dokumenty na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała

Śmierć abonenta, zwrot nadpłaty i cesja numeru - jakie kroki należy podjąć?

 Jak rozwiązać umowę po śmierci Abonenta?

Umowa wygaśnie w momencie powiadomienia o tym FM Group Mobile sp. z o.o.

W  tym celu

Prześlij listem poleconym lub w formie wiadomości email  podpisany wniosek o wypowiedzenie usługi zawierający:

  1. nr telefonu zmarłego Abonenta,
  2. dane osobowe Abonenta
  3. informację czego dotyczy sprawa,
  4. kopię skróconego odpisu aktu zgonu lub jego skan

Dane adresowe  do wniosku:

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Wrocławska 2a, Szewce | 55-114 Wisznia Mała

lub  adres e-mail: [email protected]

Czy można przejąć numer po osobie zmarłej?

Jeśli chcesz przejąć numer po zmarłej osobie musisz wystąpić z wnioskiem  o przerejestrowanie numeru na swoje dane osobowe ( użytkownika) w celu  świadczenia Ci usług przedpłaconych .

Jeśli chcesz następnie zawrzeć umowę abonamentową niezbędne będzie wypełnienie formularza i przejście całej procedury weryfikacji zgodnie z przepisami prawa  i obowiązującym Regulaminem. 

Nadpłata na koncie zmarłego Abonenta

Jeśli wystąpiła nadpłata na koncie zmarłego Abonenta w celu zwrotu nadpłaty należy:

 

a)złożyć pisemną  dyspozycję zwrotu nadpłaty  podpisaną  przez osobę/y uprawnione (wymienione w postanowieniu sądu lub akcie poświadczenia dziedziczenia), z podanym numerem rachunku bankowego lub adresem, na który nadpłata ma zostać przekazana

b) przedstawić postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 

 

Konieczność przedłożenia  właściwego dokumentu potwierdzającego tytuł do spadkobrania oraz udział danej osoby w podziale majątku należącego do spadku jest praktyką popartą przepisami prawa i  leżąca w Twoim interesie jako spadkobiercy.

Z tych też względów FM Mobile zachowuje wszelkie środki ostrożności mające na celu  uniemożliwienie przekazania osobom nieuprawnionym bądź osobie uprawnionej do spadku lecz z pokrzywdzeniem pozostałych spadkobierców, nadpłaty pozostałej na koncie zmarłego Abonenta.

 

Co dzieje się z moją umową po zakończeniu jej trwania?

Jeżeli Twoja umowa dobiega końca, musisz pamiętać, że po okresie na jaki została zawarta zamienia się w Umowę na czas nieokreślony. Zostaniesz o tym poinformowany na 30 dni przed jej przedłużeniem, jak również o sposobach jej rozwiązania i najkorzystniejszych oferowanych przez nas pakietach taryfowych .Możesz też w każdej chwili wysłać SMS o treści KONTAKT pod numer 727999101, to sprawi, że konsultant skontaktuje się z Tobą celem zaproponowania nowych, korzystniejszych warunków dla Twojej umowy. Możesz też skontaktować się z BOK w celu przekazania prośby o kontakt do Działu Sprzedaży.

Czy mogę wypowiedzieć umowę przedłużoną na czas nieokreślony?

W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować współpracy z FM MOBILE pamiętaj, iż taką przedłużoną umowę możesz w każdej chwili wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia biegnącego od momentu otrzymania przez nas Twojego oświadczenia. Oświadczenie możesz złożyć w formie dokumentowej kierując je na adres e-mail: [email protected] lub w tradycyjnej formie pisemnej kierując je na adres FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a, Szewce; 55-114 Wisznia Mała .O otrzymaniu oświadczenia w formie dokumentowej zawiadomimy Cię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego wysyłając krótką wiadomość sms, a następnie potwierdzimy przyjęcie oświadczenia na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jego założenia wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania i dzień rozwiązania Twojej umowy.

Jakie koszty poniosę wypowiadając taką umowę?

Pamiętaj, że w okresie wypowiedzenia przedłużonej na czas nieokreślony umowy ponosić będziesz jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.

Jak nie doprowadzić do przedłużenia umowy?

Wychodząc naprzeciw Twoimi oczekiwaniom jeśli podjąłeś decyzję, iż nie chcesz korzystać z naszych usług, zawsze, najpóźniej 10 dni przed końcem umowy zawartej na czas określony, możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z naszych usług zarówno w formie dokumentowej , jak i standardowo zwykłej formie pisemnej, wówczas umowa nie ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony.

Chcę wypowiedzieć umowę. Jak to zrobić?

Wypowiedzieć możesz Umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu Rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia (termin wypowiedzenia liczony jest inaczej dla umów zawartych na czas nieokreślony).

W jakiej formie możesz złożyć oświadczenie?

Od dnia 21 grudnia 2020 r. pamiętaj, że możesz rozwiązać, odstąpić jak również wypowiedzieć umowę (również aneksowaną) w formie dokumentowej.

Co to oznacza? Oznacza, że nie musisz wysyłać do nas pocztą tradycyjną oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Możesz wybrać inny kanał komunikacji z FM Mobile i przesłać nam takie oświadczenie na adres email: [email protected]. Jeśli złożysz wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony w formie dokumentowej o jego otrzymaniu zawiadomimy Cię niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego wysyłając krótką wiadomość sms, a następnie potwierdzimy przyjęcie oświadczenia na trwałym nośniku w terminie dni 14 od złożenia wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania i dzień rozwiązania Twojej umowy.

O czym musze pamiętać zanim złożę wypowiedzenie?

Powinieneś zawsze mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującym prawem, znajdującym swoje odzwierciedlenie w łączącej nas umowie jeżeli ją wypowiesz przed upływem czasu jej trwania, będziemy mogli dochodzić od Ciebie zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie w wysokości i na zasadach w niej określonych.

Jakie urządzenia obsługują sieć 5G w FM MOBILE?

Ze względu na nowoczesność technologii 5G liczba urządzeń obsługująvych ten standard łączności jest ograniczona.

Poniżej przedstawiamy ich listę:

Telefony:
HUAWEI:
HUAWEI Mate 40 Pro 5G
HUAWEI Mate Xs 512GB
HUAWEI P40 128GB
HUAWEI P40 Lite 5G
HUAWEI P40 PRO 256GB
LG:
LG Wing 5G
Motorola:
Motorola Edge
Motorola edge 20 5G
Motorola edge 20 lite 5G
Motorola Edge 20 Pro 5G
Motorola Moto G 5G
Motorola Moto G 5G 128GB
Motorola Moto G 5G plus
Motorola Moto g100 5G
Motorola Moto g200 5G 128GB
Motorola Moto g50 5G 64GB
Motorola Moto g51 5G
Motorola Moto g71 5G
Motorola Razr 5G
Oppo:
Oppo A74 5G 128GB
Oppo Reno4 Z 5G
Oppo Reno5 5G
Oppo Reno5 Z 5G
Oppo Reno6 5G 128GB
Oppo Reno6 Pro 5G 256GB
realme:
realme 7 5G DS
realme 8 5G 64GB
realme GT 5G 256GB
realme GT Master Edition 5G 6/128GB
Samsung:
Samsung Galaxy A22 5G
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A51 5G
Samsung Galaxy A52 5G 128GB
Samsung Galaxy A52s 5G
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB
Samsung Galaxy S22 5G 256GB
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128GB
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256GB
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 512GB
Samsung Galaxy Z Fold2 5G
vivo:
vivo V21 5G
vivo Y72 5G
Xiaomi:
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB
Xiaomi 11T 5G 128GB
Xiaomi 11T Pro 5G 256GB
Xiaomi Mi 10T Lite 5G
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128GB
Xiaomi Mi 10T PRO 5G
Xiaomi Mi 11 5G 256GB
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128GB
Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 256GB
Xiaomi Mi 11i 5G 128GB
Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64GB
ZTE:
ZTE Axon 11 5G
 
Routery:
HUAWEI 5G CPE Pro 2
OPPO 5G CPE T1a
ZTE MC801
ZTE MC801A
 
Tablety:
Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

 

Jaka jest maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych?

Maksymalna szacunkowa prędkość przesyłania danych w poszczególnych technologiach przedstawia się następująco:

Technologia Wysyłanie danych Pobieranie danych
2G/GSM-GPRS 20 kb/s 80 kb/s
2G/GSM-EDGE 58,4 kb/s 233,6 kb/s
3G/UMTS 384 kb/s 384 kb/s
3G/UMTS-HSPA 5,4 Mb/s 42 Mb/s
4G/LTE 50 Mb/s 150 Mb/s
4G/LTE-Advanced 50 Mb/s 300 Mb/s
5G 60 Mb/s 600 Mb/s

 

Podane prędkości są wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna dla abonenta wartość zależy od wielu zmiennych, w tym od:

  1. wykorzystywanego urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji,
  2. wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego,
  3. odległości od stacji bazowej,
  4. czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku),
  5. liczby i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe,
  6. rodzaju wykorzystywanej Karty SIM.

Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi.

Bezpieczeństwo świadczonych usług

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa, prywtności i danych osobowych podczas korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Znajdują się one pod adresem: Sposoby ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Skorzystaj z poniższego formularza, aby wysłać sugestię zagadnienia do dodania w F.A.Q.