Aktualności

30 marca 2016

Obniżenie opłat w roamingu na terenie UE

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/1) z dniem 30 kwietnia 2016 r. ulegają obniżeniu opłaty detaliczne za świadczone usługi w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu i będą wynosiły:


 

 • 0,50 zł brutto z VAT za minutę połączenia głosowego wychodzącego zakończonego
  na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu,

 • 0,05 zł brutto z VAT za minutę połączenia głosowego odbieranego w roamingu
  na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu,

 • 0,25 zł brutto z VAT wysyłanie wiadomości SMS,

 • 0,40 zł brutto z VAT/szt. za wysłaną wiadomość MMS,

 • 0,25 zł brutto z VAT/szt. za odebraną wiadomość MMS,

 • 0,86 zł brutto z VAT/1 MB za transmisję danych wysłanych lub odebranych.

Powyższe stawki dotyczą usług w ramach umów w ofercie przedpłaconej (pre-paid) jak również umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w formie pisemnej, w tym świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM free.

W pozostałym zakresie cenniki, w tym Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament, Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na kartę  (pre-paid) nie ulegają zmianom. Zmiana opłat nie dotyczy cenników, które przewidują niższe ceny.


 

 • 0,25 zł brutto z VAT wysyłanie wiadomości SMS,

 • 0,40 zł brutto z VAT/szt. za wysłaną wiadomość MMS,

 • 0,25 zł brutto z VAT/szt. za odebraną wiadomość MMS

 • 0,86 zł brutto z VAT/1 MB za transmisję danych wysłanych lub odebranych.

Powyższe stawki dotyczą usług w ramach umów o świadczenie usługi dostępu do Internetu w ofercie netFM. W pozostałym zakresie Cennik świadczenia usługi do Internetu nie ulega zmianom. Zmiana opłat nie dotyczy cennika, który przewiduje niższe ceny.


 

Wyżej wymienione zmiany spowodują obniżenie cen za świadczone przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

W przypadku braku akceptacji wskazanych zmian w cennikach, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.) przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych/umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu (zwana dalej „Umową”), przy czym wypowiedzenie może zostać złożone nie później niż wejście w życie ww. zmian. Równocześnie informujemy, że obniżenie ww. stawek, których zmiana wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, umożliwia Państwu wypowiedzenie Umowy przed upływem terminu, na który została ona zawarta, jednakże  FM GROUP Mobile Sp. z o.o. uprawniona będzie do żądania zwrotu ulgi przyznanej w chwili zawarcia Umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.