Aktualności

5 kwietnia 2016

Platforma ODR

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy adres internetowy (łącze elektroniczne) do platformy ODR.

ec.europa.eu/odr


Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi na terenie  Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między w/w konsumentami i przedsiębiorcami.

Jednocześnie przypominami o możliwości kontaktu z FM GROUP Mobile Sp. z o.o. za pomocą adresu poczty elektronicznej: [email protected]