Aktualności

29 kwietnia 2024

Weryfikacja numeru PESEL

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w dniu 01.06.2024 r. wejdzie w życie przepis art. 60 c ustawy Prawo telekomunikacyjne, wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394), który nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek weryfikowania czy numer PESEL abonenta (osoby fizycznej, która podała numer PESEL przy zawieraniu umowy) jest zastrzeżony przed wydaniem duplikatu karty SIM (kopii lub wtórnika karty lub innego urządzenia, służących do identyfikacji abonenta w publicznej sieci telekomunikacyjnej lub ich cyfrowego odwzorowania).

Z tej też przyczyny zmianie ulegnie § 18 obowiązujących u dostawcy usług regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulaminów świadczenia usług dostępu do Internetu FM Mobile oraz § 11 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę (zwane dalej Regulaminem) albowiem zmiana przepisów prawa nakłada na FM Mobile obowiązek dostosowania obowiązujących Regulaminów do nowego prawa.

W przypadku braku akceptacji wskazanych zmian w Regulaminie Państwa obowiązującym, na podstawie tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 34 z późn.zm.) przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy czym wypowiedzenie może zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie w/w zmian.

Równocześnie informujemy, że powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu określonego, na jaki została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

W dokumentach załączonych poniżej zmiany oznaczono kolorem czerwonym: