Aktualności

17 listopada 2020

Zmiana przepisów Prawa Telekomunikacyjnego - Zmiana postanowień w umowie i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych - od dnia 21 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wprowadza zmiany do obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego, co będzie miało wpływ na niektóre postanowienia umowne zawartych przez Państwa umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i umów dostępu do Internetu oraz obowiązującego Państwa Regulaminu Świadczenia Usług telekomunikacyjnych.

Poniżej przedstawimy zmiany, które wejdą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

  1. Od dnia 21 grudnia 2020 r. Abonent będzie mógł wypowiedzieć, rozwiązać lub odstąpić od zawartej umowy również poprzez oświadczenie złożone w formie dokumentowej. Dotychczasowe sposoby wypowiedzenia umowy pozostają bez zmian.
  2. Umowy zawarte na czas określony po upływie czasu na jaki zostały zawarte przekształcą się w umowy na czas nieokreślony, o czym jednak na co najmniej 30 dni przed automatycznym przedłużeniem Umowy Abonent zostanie poinformowany. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonentowi przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Miesięczny termin FM Mobile liczyć będzie od dnia , w którym otrzyma wypowiedzenie.
  3. Abonent zachowa prawo do przeniesieniami dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc licząc od dnia rozwiązania umowy, chyba, że zrzeknie się tego prawa.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy . Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 21 grudnia 2020 r. Ponieważ jednak zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

W sprawie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z BOK pod numerem 727 900 900.

Zmiany w dokumentach zostały oznaczone na czerwono:

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin dostępu do Internetu obowiązujący od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych dla umów zawartych do 14.03.2020 obowiązujący od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM dla umów zawartych do 14.03.2020 obowiązujący od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie HO dla umów zawartych do 14.03.2020 obowiązujący od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych na kartę obowiązujący od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian

Z dniem 21 grudnia 2020 regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla umów zawartych od dnia 14.03.2020 jak również regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu dla umów zawartych od dnia 14.03.2020 r. zostanie zastąpiony odpowiednio Regulaminami:

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych (obowiązujący od 21.12.2020)

>> Regulamin dostępu do Internetu (obowiązujący od 21.12.2020)

>> Regulamin usług telekomunikacyjnych na kartę obowiązujący od 21.12.2020

Procedurę związaną z wypowiedzeniem uwzględniająca wprowadzone zmiany możecie Państwo znaleźć w dokumencie:

>> POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I UMOWY DOSTĘPU DO INTERNETU obowiązujące od 21.12.2020 z oznaczeniem zmian