Aktualności

17 listopada 2020

Zmiana przepisów Prawa Telekomunikacyjnego - Zmiana postanowień w umowie i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych - od dnia 21 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wprowadza zmiany do obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego, co będzie miało wpływ na niektóre postanowienia umowne zawartych przez Państwa umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i umów dostępu do Internetu oraz obowiązującego Państwa Regulaminu Świadczenia Usług telekomunikacyjnych.

Poniżej przedstawimy zmiany, które wejdą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

  1. Od dnia 21 grudnia 2020 r. Abonent będzie mógł wypowiedzieć, rozwiązać lub odstąpić od zawartej umowy również poprzez oświadczenie złożone w formie dokumentowej. Dotychczasowe sposoby wypowiedzenia umowy pozostają bez zmian.

  2. Umowy zawarte na czas określony po upływie czasu na jaki zostały zawarte przekształcą się w umowy na czas nieokreślony, o czym jednak na co najmniej 30 dni przed automatycznym przedłużeniem Umowy Abonent zostanie poinformowany. W przypadku automatycznego przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonentowi przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Miesięczny termin FM Mobile liczyć będzie od dnia , w którym otrzyma wypowiedzenie.
  3. Abonent zachowa prawo do przeniesieniami dotychczasowego numeru przez okres nie ktrótszy niż jeden miesiąc licząc od dnia rozwiązania umowy, chyba, że zrzeknie się tego prawa.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy . Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 21 grudnia 2020 r. Ponieważ jednak zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu jej obowiązywania, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

W sprawie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z BOK pod numerem 727 900 900.