Aktualności

30 listopada 2016

Zmiana regulaminów promocji

Szanowni Państwo,

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu („Rozporządzenie”), z dniem 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie postanowienia następujących regulaminów:

 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE i Best MOVE free
  – zostaje dodany „§13 Zasady neutralność sieci”,

 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów w ofercie na kartę (pre-paid)
  – zostaje dodany „§9 Zasady neutralność sieci”,

 • Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu
  – zostaje dodany „§ 12 Zasady neutralność sieci”,

 • Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM free
  – zostaje dodany „§12 Zasady neutralność sieci”,

 • Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w ofercie netFM free z modemem i routerem
  – zostaje dodany „§12 Zasady neutralność sieci”.

 

Poniżej podajemy postanowienia dodane do ww. regulaminów odpowiednio do paragrafów wskazanych powyżej:

 1. W czasie świadczenia usługi dostępu do Internetu, FM GROUP Mobile traktuje wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji w ich treść, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsumowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też wykorzystywane urządzenia telekomunikacyjne, co nie stoi na przeszkodzie stosowaniu odpowiednich środków zarządzania ruchem.
 2. Użytkownicy końcowi mają prawo – za pomocą usługi dostępu do Internetu – do uzyskania dostępu do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostawcy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub usługi.
 3. W ramach zarządzania siecią i usługami, FM GROUP Mobile stosuje środki zarządzania ruchem przewidziane europejskimi i międzynarodowymi standardami telekomunikacyjnymi (ETSI, ITU, IETF). Ze względu na obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości Usług w zakresie określonych kategorii ruchu, FM GROUP Mobile stosuje odpowiednie środki zarządzania ruchem, które wspierają efektywne wykorzystywanie zasobów sieciowych i optymalizację ogólnej jakości transmisji. Środki te polegają na wprowadzeniu rozróżnienia pomiędzy obiektywnie różnymi kategoriami ruchu w celu zapewnienia optymalnej ogólnej jakości i komfortu użytkownika końcowego, w oparciu o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług (np. dotyczące opóźnienia, wahania opóźnienia, utraty pakietów, przepustowości) w zakresie określonych kategorii ruchu oraz powodują proporcjonalny podział dostępnych zasobów pomiędzy użytkowników końcowych korzystających ze wspólnych zasobów sieci.
 4. Stosowane przez FM GROUP Mobile odpowiednie środki zarządzania ruchem nie mają wpływu na prywatność użytkowników końcowych ani ochronę ich danych osobowych.
 5. FM GROUP Mobile może stosować środki zarządzania ruchem w wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które mogą m.in. blokować, spowalniać, zmienić, ograniczać, faworyzować lub ingerować w określone treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji lub usług, lub też pogarszać ich jakość, tylko w razie konieczności i tak długo jak to jest konieczne, aby:

a) zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii Europejskiej lub zgodnymi z prawem Unii Europejskiej przepisami krajowymi, którym podlega FM GROUP Mobile, w tym prawu karnemu nakazującemu np. blokowanie określonych treści, aplikacji lub usług, lub ze zgodnymi z prawem Unii Europejskiej środkami służącymi wykonaniu takich aktów prawodawczych Unii Europejskiej lub przepisów krajowych, w tym z orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami (np. obowiązek wykonania orzeczeń sądowych lub nakazanego przez organy publiczne blokowania nielegalnych treści);

b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników końcowych (np. poprzez zapobieganie cyberatakom przeprowadzanym poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania lub kradzież tożsamości użytkowników końcowych dokonywaną przy użyciu programów szpiegujących);

c) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci oraz łagodzić skutki przeciążenia sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

 1. Limity ilości danych, ograniczenia prędkości oraz inne parametry jakości Usług (takie jak opóźnienie, wahanie opóźnienia, utrata pakietów), mogą wpływać na jakość usługi dostępu do Internetu poprzez spowolnienie wysyłania lub odbierania danych lub ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści, aplikacji i usług. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych usług/ pakietów transmisji danych, w tym ograniczeń wynikających z przekroczenia limitu ilości danych, są określone w Umowie, w tym w regulaminach tych usług/pakietów transmisji danych lub cennikach. Dostępność i jakość korzystania z treści, aplikacji i usług za pośrednictwem usługi dostępu do Internetu zależy od wymagań technicznych i parametrów określonych przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. W praktyce niektóre treści, aplikacje i usługi lub ich funkcjonalności mogą nie być dostępne z powodu opóźnień albo prędkości usługi dostępu do Internetu niższej niż wymagana przez dostawców tych treści, aplikacji i usług.
 2. Jednoczesne korzystanie przez użytkownika końcowego na tym samym Urządzeniu telekomunikacyjnym z usługi dostępu do Internetu oraz z oferowanych przez FM GROUP Mobile innych usług niebędących usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku gdy optymalizacja jest niezbędna dla spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji lub usług (tzw. usług specjalistycznych), może spowodować ograniczenia prędkości i zwiększanie opóźnień przesyłania danych do i z Internetu dla danego użytkownika końcowego. Wyjaśnienie, w jaki sposób taka usługa niebędąca usługą dostępu do Internetu, z której korzysta użytkownik końcowy, mogłaby w praktyce wpłynąć na świadczone na jego rzecz usługi dostępu do Internetu, zawiera regulamin takiej usługi.
 3. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych aktualne na dzień 01.01.2017 r. wynoszą:

  Technologia

  Wysyłanie danych

  Pobieranie danych

  2G/GSM-GPRS

  20 kb/s

  80  kb/s

  2G/GSM-EDGE

  58,4 kb/s

  233,6 kb/s

  3G/UMTS

  384 kb/s

  384 kb/s

  3G/UMTS-HSPA

  5,4 Mb/s

  42 Mb/s

  4G/LTE

  50 Mb/s

  150 Mb/s

  4G/LTE-Advanced

  50 Mb/s

  300 Mb/s 4. Podane prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od wielu czynników, w tym od wykorzystywanego Urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji, wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku), ilości i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej Karty SIM. Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi.
 5. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych przedstawione są też na stronie internetowej www.fmgroupmobile.pl. W miarę rozwoju sieci FM GROUP Mobile skutkującego zwiększeniem prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu, informacje na temat szacunkowych maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu będą aktualizowane poprzez publikację na stronie internetowej www.fmgroupmobile.pl.
 6. W przekazach marketingowych np. w reklamach dotyczących Usług, FM GROUP Mobile może określać prędkość w zakresie pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu (prędkość deklarowana). Znaczne odstępstwa od odpowiedniej wartości prędkości deklarowanej mogą mieć wpływ na korzystanie przez użytkowników końcowych z ich praw określonych w ust. 2. Wyjaśnienie wpływu znacznych odstępstw od prędkości deklarowanej będzie wskazane w Umowie, w szczególności regulaminach promocji lub usług, do których prędkość deklarowana odwołuje się.
 7. FM GROUP Mobileponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi dostępu do Internetu, na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień w niniejszym Regulaminie.

 

W pozostałym zakresie ww. regulaminy nie ulegają zmianom.

W przypadku braku akceptacji określonych powyżej zmian w Regulaminach, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych/umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu (zwana dalej „Umową”). Równocześnie informujemy, że powyższe zmiany warunków umowy określonych w ww. regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawaumożliwiają Państwu wypowiedzenie Umowy przed upływem terminu, na który została ona zawarta, jednakże FM GROUP Mobile Sp. z o.o. uprawniona będzie do żądania zwrotu ulgi przyznanej w chwili zawarcia Umowy pomniejszonejo proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 

Załączniki:

>> Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE i Best MOVE free

>> Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych na kartę (pre-paid)

>> Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu

>> Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu w ofercie netFM free

>> Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu w ofercie netFM z modemem i routerem