Aktualności

5 września 2014

Zmiana Regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu

Wykonując obowiązek wynikający z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) niniejszym FM GROUP Mobile Sp. z o.o. (dalej zwana „FM GROUP Mobile”) doręcza Państwu w formie pisemnej informację o zmianie „Regulaminu świadczenia usługi dostępu do Internetu przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu” (zwany dalej „Regulaminem”). Zmiany obejmują kwestie wiązane z zasadami składania i rozpatrywania reklamacji.

 § 15 ust. 2 Regulaminu,

 dotychczasowe brzmienie:

 „Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu (na adres: FM GROUP Mobile, ul. Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała), telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres e--mail: [email protected]). Reklamacje mogą być składane także za pomocą innych środków  technicznych, które pozwalają na identyfikację Abonenta, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne.”

 treść po zmianach:

 Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu (na adres: FM GROUP Mobile, ul. Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała), telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: [email protected]). Reklamacje mogą być składane także za pomocą innych środków technicznych, które pozwalają na identyfikację Abonenta, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez FM GROUP Mobile.

 § 15 ust. 3 Regulaminu,

dodany:

 Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej Abonentów FM GROUP Mobile.

 § 15 ust. 4 (dawny ust. 3) Regulaminu,

 dotychczasowe brzmienie:

 „W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu bezpośrednio w punkcie sprzedaży usług, upoważniona osoba reprezentująca FM GROUP Mobile przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie  pisemnie  potwierdzić  jej  wniesienie.  W  przypadku  wniesienia  reklamacji  telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, zgłaszający reklamację otrzymuje w terminie 14 dni potwierdzenie jej zgłoszenia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu Dostawcy usług rozpatrującego reklamację. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Dostawca Usług nie ma obowiązku pisemnego potwierdzania jej zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”

 treść po zmianach:

 W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w FM GROUP Mobile, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca FM GROUP Mobile, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie. W przypadku złożenia reklamacjiw formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, FM GROUP Mobile w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie. W przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia  FM GROUP Mobile nie ma obowiązku pisemnego potwierdzania jej zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 § 15 ust. 5 Regulaminu, dodany (dotychczasowy § 15 ust. 5 Regulaminu, uchylony):

 Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.

 § 15 ust. 7 Regulaminu, dodany:

 W przypadku gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce, o której mowa w § 14 ust. 3, nie spełnia warunków określonych w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca FM GROUP Mobile, przyjmując reklamację, jest obowiązana,  o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.

 § 15 ust. 8 Regulaminu, dodany:

 W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 7 nie spełnia warunków określonych w ust. 6, jednostka FM GROUP Mobile rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowsoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 § 15 ust. 10 (dawny ust. 7) Regulaminu,

 dotychczasowe brzmienie:

 „Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od końca Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub od dnia doręczenia Rachunku za usługę lub w którym zaistniało zdarzenie zgodnie z §14 ust. 1, stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym FM GROUP Mobile niezwłocznie zawiadamia Abonenta.”

 treść po zmianach:

 Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od końca Okresu Rozliczeniowego, którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.Reklamację złożoną po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym FM GROUP Mobile niezwłocznie zawiadamia Abonenta.

 § 15 ust. 11 (dawny ust. 8) Regulaminu,

 dotychczasowe brzmienie:

 „FM GROUP Mobile udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania uznana jest za uwzględnioną. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez FM GROUP Mobile odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.”

 treść po zmianach:

 FM GROUP Mobile potwierdza przyjecie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu, FM GROUP Mobile potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej.

 § 15 ust. 12 (dawny ust. 9) Regulaminu

 dotychczasowe brzmienie:

 „Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania pisma przez FM GROUP Mobile albo dzień jej  zgłoszenia w FM GROUP Mobile lub w BOK.”

 treść po zmianach:

 W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, FM GROUP Mobie potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo  z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, FM GROUP Mobile potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.      

 § 15 ust. 13 Regulaminu, dodany:

 Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania pisma przez FM GROUP Mobile albo dzień jej zgłoszenia w FM GROUP Mobile lub w BOK.

 § 15 ust. 14 (dawny ust. 10) Regulaminu

 dotychczasowe brzmienie:

 „FM GROUP Mobile udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, chyba że na wniosek Abonenta zostanie ustalona inna forma odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 1) powołanie podstawy prawnej;

2) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; w  przypadku przyznania  odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty; w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;

3) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i  prawie dochodzenia  roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym  przez  Prezesa  Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego FM GROUP Mobile.

 treść po zmianach:

 FM GROUP Mobile udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 1) powołanie podstawy prawnej;

2) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; w  przypadku przyznania  odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty; w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;

3) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i  prawie dochodzenia  roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym  przez  Prezesa  Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed sądem polubownym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego FM GROUP Mobile.

 § 15 ust. 15 (dawny ust. 11) Regulaminu

 dotychczasowe brzmienie:

 „W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.”

 treść po zmianach:

 W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinnadodatkowo zawierać uzasadnienie

 § 15 ust. 18 Regulaminu, dodany:

 Reklamacja nierozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania uznana jest za uwzględnioną. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez FM GROUP Mobile odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

 § 15 ust. 19 Regulaminu, dodany:

 Jeżeli wysłana przez FM GROUP Mobile odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, FM GROUP Mobile, na żądanie reklamującego, niezwłocznie przekazuje ponownie  tę odpowiedź w formie pisemnej, jako duplikat lub kopia. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, FM GROUP Mobile ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację. FM GROUP Mobile nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.

 § 15 ust. 20 (dawny ust. 14) Regulaminu

 dotychczasowe brzmienie:

 „Sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a FM GROUP Mobile dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy FM GROUP Mobile mogą zostać rozstrzygnięte w drodze postępowania  mediacyjnego (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) lub postępowania przed sądem polubownym  działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków,

jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. z 2004 r. nr 226, poz. 2291).”

 treść po zmianach:

 Sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a FM GROUP Mobile dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy FM GROUP Mobile mogą zostać rozstrzygnięte w drodze postępowania mediacyjnego (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) lub postępowania przed sądem polubownym działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po wyczerpaniu drogi postępowania Reklamacyjnego. Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z  dnia 24 lutego 2014  r. w  sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 284). 

  W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwana dalej „Umową”). Równocześnie informujemy, że zmiany Regulaminu wynikają z wprowadzonego w życie nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z  dnia 24 lutego 2014  r. w  sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 284), tzn. ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w związku z tym w przypadku wypowiedzenie przez Państwa Umowy przed upływem terminu, na który została ona zawarta, FM GROUP Mobile uprawniony będzie do żądania zwrotu ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

 Powyższa informacja została również wysłana do Państwa listem.