Aktualności

15 kwietnia 2019

Zmiany dotyczące świadczenia usług łączności wewnątrzunijnej

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG ŁĄCZNOŚCI WEWNĄTRZUNIJNEJ
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 15 MAJA 2019 r.

FM Group Mobile sp. z o.o. informuje, że  Parlament Europejski i Rada ( UE) Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2018 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018 /1971 (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 321) wprowadził zmiany w Rozporządzeniu (UE)  2015/2120 (obecnie zwanym: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r.) ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu i dotyczące opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/212), które zaczną obowiązywać od dnia 15 maja 2019 r. i polegać będą na:
1)    ustaleniu maksymalnych stawek za  połączenia głosowe oraz wiadomości SMS w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie dla Klientów (Konsumentów), które wynoszą:
a)    za 1 min. połączenia 0,19 euro (bez podatku VAT) tj. 1,00 zł brutto,
b)    za 1 sms 0,06 euro (bez podatku VAT ) tj. 0,31 zł brutto;
2)    możliwości oferowania Klientom (Konsumentom) przez dostawcę usług łączności wewnątrzunijnej taryfy usług łączności międzynarodowej , w tym wewnątrzunijnej z innymi  stawkami aniżeli maksymalne o których mowa w pkt. 1 lit. a i b  Komunikatu i prawo świadomego wyboru przez Klienta ( Konsumenta) zaproponowanej  taryfy w miejsce stawek regulowanych( maksymalnych) o których mowa w pkt. 1 lit. a i b. Komunikatu;
3)     automatycznym objęciu Klienta (Konsumenta) przez dostawcę usług łączności wewnątrzunijnej stawką regulowaną  o której mowa w pkt. 1 lit. a i b  Komunikatu w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia 15 maja 2019 r. w przypadku :
a)    braku wyraźnej zgody Klienta  na złożoną ofertę taryfy usługi wewnątrzunijnej , w której stawki przekraczają limity określone  w pkt. 1 lit. a i b Komunikatu ;
b)    braku deklaracji ze Strony Klienta (Konsumenta) wyboru jakiejkolwiek innej taryfy za usługi łączności w Unii Europejskiej oferowanej przez dostawcę usług łączności wewnątrzunijnej, która przekracza limity określone za usługi o których mowa w pkt. 1 lit. a i b Komunikatu ;
4)     możliwości bezpłatnego przenoszenia lub powracania przez Klienta (Konsumenta) w ciągu jednego dnia roboczego  od przyjęcia wniosku przez dostawcę usług łączności wewnątrzunijnej do  taryfy stawek regulowanych o których mowa w pkt. 1 lit. a i b Komunikatu


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 15 maja  2019 r.
Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu określonego, na jaki została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

W dokumencie załączonym poniżej zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

Jednocześnie informujemy, iż aktualne cenniki dostępne są na stronie internetowej www.fmmobile.pl.

W wyrazami szacunku,
/-/ Sebastian Kowalczyk
Dyrektor Generalny

 

>> Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE (Komunikat)