Aktualności

30 listopada 2018

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. – obniżenie stawek w roamingu w UE 30.11.2018
FM GROUP Mobile sp. z o. o. informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2019 r. zmienią się warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.


Zmiana będzie dotyczyła:
>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,02 zł za każdy MB transmisji danych
>    obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za wiadomość MMS do 0,2 zł za 1 wysłaną wiadomości MMS
>   obniżenia wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 0,02 zł za każdy MB transmisji danych
>    podwyższenia Limitu preferencyjnej stawki transmisji danych w abonamencie w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami zawartymi w poniższych dokumentach) : Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE, Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM, Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE.


Jednocześnie FM GROUP Mobile sp. z o. o. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1979 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2311, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane do 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego.


W związku z powyższym zmianie ulegają:
•    Polityka Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.
•    Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE
•    Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM
•    Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2019 r.
Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, zatem w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu określonego, na jaki została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu przyznanej ulgi, o ile została przewidziana w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

>> Polityka Uczciwego Korzystania przez Abonentów FM GROUP Mobile sp. z o. o. z usług telekomunikacyjnych w roamingu na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.

>> Cennik usług telekomunikacyjnych FM MOBILE

>> Cennik usług dostępu do Internetu w ofercie netFM

>> Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Best MOVE free i Best MOVE