Aktualności

11 sierpnia 2018

Zmiany w Regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, od dnia 12 września 2018 r. likwidacji ulegają stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co dla konsumentów oznacza, że od dnia 12 września 2018 r. nie będzie obowiązywał przepis dotyczący możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wskazana zmiana wynika z nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1118).

Wobec powyższego, od dnia 12 września 2018 r. FM GROUP Mobile sp. z o. o. zmienia Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych poprzez usunięcie z nich postanowienia o możliwości rozwiązania ewentualnych sporów przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zmiany zostały zaznaczone w treści załączonych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez FM GROUP Mobile sp. z o. o.

W przypadku braku akceptacji zmian mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia 12 września 2018 roku.

W związku z tym, że zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, FM GROUP Mobile sp. z o. o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa zwrotu ulgi przyznanej w chwili zawarcia umowy, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.