Kup przez telefon Pomoc konsultanta 727 900 900* (pon-pt 1000 - 1700)

Twoje zamówienie


Urządzenie:

LG G Pad 8.0 LTE

Kolor:

czarny

Szczegóły urządzenia
Forma zamówienia:
Partner Biznesowy:
Rodzaj klienta
Dane osobowe:
Adres zameldowania
Dostawa:
Oferta
.
Opłata abonamentowa:
Czas trwania umowy:

W ofercie:

Sposób płatności za zakupy:
Prosimy o potwierdzenie zgodności danych, poprzez wpisanie kodu przesłanego na podany e-mail bądź numer telefonu w formie SMS.

Do zapłaty: 1 zł

Kwota zobowiązań miesięcznych: 29,90 zł

Opłata aktywacyjna: 19 zł

Administratorem danych osobowych jest FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt. 51-129), ul. Żmigrodzka 247 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285976, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625, której kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000 PLN (zwany dalej „Dostawcą Usług”). Dane osobowe zawarte w umowie i przekazane w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w celu postanowień wykonywania umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Dostawcę Usług.
Zapoznałem się z informacją dla Konsumentów.
Akceptuję regulamin promocji „LG G Pad 8.0 LTE”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie, przez Dostawcę Usług moich danych osobowych wskazanym w niniejszym formularzu, a także danych dotyczących treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwana dalej „Umową”) oraz zobowiązań z niej wynikających, jedynie w niezbędnym zakresie, podmiotom współpracującym przy lub w związku z wykonywaniem umowy z Dostawcą Usług, przede wszystkim firmie FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 898-195-35-47, REGON: 933001508. Zgoda ta obejmuje w szczególności zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych w szczególności: 1) nazwisk i imion, pełny adres zamieszkania, pełny adres korespondencyjny, numer PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 2) w rozszerzonym zakresie: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Numer Identyfikacji Podatkowej (art. 161 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); w celu sprzedaży, obsługi Abonenta, archiwizacji i wprowadzania danych w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań na podstawie obowiązujących przepisów, rozpatrywania reklamacji, dokonywania rozliczeń.
Upoważniam Dostawcę Usług do wystąpienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530, z późn. zm.) do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym również informacji dotyczących zobowiązań powstałych przed dniem wejścia w życie powołanej wyżej ustawy, a w szczególności do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12 oraz InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679) przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, w celu uzyskania posiadanych informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową, a uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. lub Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. lub Związek Banków Polskich do udostępnienia Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. informacji gospodarczych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów lub udostępnienia informacji o braku danych o takim zadłużeniu. Powyższe upoważnienie odnosi się również do informacji dotyczących zobowiązań powstałych przed dniem wejścia w życie powołanej wyżej ustawy. Upoważnienie obejmuje wielokrotne występowanie do ww. biur informacji gospodarczych w ciągu 30 dniu od dnia złożenia niniejszego upoważnienia.
W celu przeprowadzenia weryfikacji wiarygodności płatniczej przez Polkomtel Sp. z o.o., wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polkomtel Sp. z o.o. moich danych osobowych posiadanych przez Polkomtel Sp. z o.o. w tym informacji o przeterminowanych należnościach (w tym w szczególności także o uregulowanym zadłużeniu) wobec Polkomtel Sp. z o.o. oraz w celu uzyskania informacji o fakcie zaprzestania regulowania płatności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wobec Polkomtel Sp. z o.o., w tym przekazania przez Polkomtel Sp. z o.o. powyższych informacji do FM GROUP Mobile Sp. z o.o. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych, o jakich mowa powyżej, jest dobrowolne. Abonent ma prawo wglądu, zmiany i odwołania zgody na przetwarzanie danych, o jakich mowa powyżej, w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dostawcę Usług informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec Dostawcy Usług do KRD BIG S.A. (51-214 Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12) na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. z dnia 14 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015), w tym wnoszę o przekazanie informacji o zobowiązaniach spłaconych przeze mnie w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Zamawiam
Obowiązek zapłaty po zawarciu umowy