Aktualności

28 czerwca 2021

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunijacyjnych w ofercie Na kartę

Komunikat z dnia 28.06.2021 r. dot. wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę ze względu na szczególne warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych oraz wprowadzenia nowej usługi zwrotu środków pieniężnych dla użytkowników korzystających z usług przedpłaconych w ofercie Na kartę w systemie FM Mobile

FM GROUP Mobile sp. z o. o. informuje, iż od dnia 29.07.2021 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę w systemie FM Mobile oraz Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę, obowiązujące do dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Proponowane zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę spowodują:

  • wzmocnienie pozycji Użytkownika usług przedpłaconych określonej w przepisie art. 60 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800) (proponowane zmiany nie zmieniają warunków cenowych oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług, a zatem będą miały dla Państwa korzystny wydźwięk) oraz
  • dodanie nowej usługi zwrotu środków pieniężnych dla użytkowników korzystających z usług przedpłaconych w ofercie Na kartę. Użytkownik usługi przedpłaconej będzie miał możliwość złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych, pochodzących z doładowań, na zasadach określonych w Regulaminie.

Dodanie nowej usługi zwrotu środków pieniężnych dla użytkowników korzystających z usług przedpłaconych w ofercie Na kartę spowoduje jednocześnie zmianę Cennika usług telekomunikacyjnych w ofercie Na kartę poprzez dodanie w Usługach dodatkowych nowej usługi Koszt zwrotu środków na rachunek bankowy Konsumenta (opłata manipulacyjna). Nadmieniamy również, że zmieniamy Okres Ważności dla Usług Przychodzących z 366 dni na 365 dni.

W związku z powyższym:

W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W OFERCIE NA KARTĘ ORAZ W CENNIKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W OFERCIE NA KARTĘ OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 28.06.2021 R. wprowadzamy następujące zmiany:

W §6 po ust. 16 dodaje się następujące postanowienia (usługa zwrotu środków pieniężnych dla użytkowników korzystających z usług przedpłaconych):

17. „Abonent będący Konsumentem, który przeniesie Numer telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub któremu wygaśnie okres ważności konta (rozumiany łącznie jako Okres Ważności dla Usług Wychodzących oraz Okres Ważności dla Usług Przychodzących) oraz jednocześnie posiada na swoim koncie niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z doładowań, może złożyć do FM Mobile wniosek o zwrot tych środków (dalej „Wniosek”).

18. Abonent ma 30 dni na złożenie Wniosku, licząc od dnia przeniesienia Numeru telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych lub od dnia wygaśnięcia okresu ważności jego konta (rozumianego łącznie jako Okres Ważności dla Usług Wychodzących oraz Okres Ważności dla Usług Przychodzących).

19. Wniosek można złożyć w jeden z następujących sposobów:

1) pisemnie: przy wykorzystaniu formularza zwrotu, udostępnionego przez FM Mobile na stronie internetowej www.fmmobile.pl lub poprzez własnoręcznie napisane oświadczenie przez Abonenta, a następnie wysłanie jednego z nich na adres: FM GROUP Mobile sp. z o. o., ul. Wrocławska 2a Szewce; 55-114 Wisznia Mała),

2) e-mailem: na adres [email protected] poprzez wysłanie skanu/zdjęcia formularza zwrotu, udostępnionego przez FM Mobile lub skanu/zdjęcia oświadczenia własnoręcznie napisanego przez Abonenta;

20. W przypadku, gdy Abonent złoży Wniosek w postaci własnego pisma, oświadczenie to musi zawierać co najmniej następujące dane:

1) imię i nazwisko Abonenta, na którego jest zarejestrowany Numer telefonu,

2) Numer telefonu, którego dotyczy Wniosek,

3) adres e-mail lub adres do korespondencji,

4) numer kontaktowy,

5) określenie wysokości środków pieniężnych, wyrażonych w złotych polskich w wartości brutto, o które wnioskuje Abonent,

6) numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków (konto PL),

7) imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków,

8) miejscowość, data,

9) czytelny podpis Abonenta.

21. Wniosek może być złożony przez Abonenta, który posiada na koncie niewykorzystane środki z Doładowań konta w wysokości minimum 20 zł (nie dotyczy to środków promocyjnych przyznanych ponad kwotę Doładowania konta, jeśli FM MOBILE przyznał takie środki),

22. FM MOBILE będzie pobierał opłatę manipulacyjną za dokonanie zwrotu środków w wysokości 20 zł dla jednego Numeru telefonu Abonenta.

23. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonego Wniosku, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta.

24. W przypadku, gdy Abonent nie złoży Wniosku w terminie wskazanym w ust. 18 powyżej, niewykorzystane środki pieniężne na jego koncie zostaną anulowane po tym terminie."

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Użytkownicy usług przedpłaconych FM MOBILE mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.