Rejestracja karty SIM


Jeśli jesteś posiadaczem oferty na kartę, przypominamy o konieczności jej rejestracji w związku z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Zarejestruj Swoją kartę już teraz, dzięki czemu będziesz pewny, że nie utracisz swojego numeru z dniem 1 lutego 2017 r.

W przypadku aktywacji nowych numerów na kartę, Ustawa nakłada obowiązek rejestracji i weryfikacji użytkownika przed uruchomieniem usługi.

Jeżeli posiadasz już abonament w FM MOBILE, proces weryfikacji masz już prawie za sobą. Wystarczy, że podasz dodatkowe dane w formularzu. Natomiast jeśli nie posiadasz usługi abonamentowej w FM MOBILE, prosimy o podanie adresu w celu twojej weryfikacji. Wyślemy do Ciebie bezpłatnego kuriera z gotowym formularzem do podpisania.

Dane dotyczące karty SIM
Dane posiadacza karty SIM
Dokument potwierdzający tożsamość
Adres

UWAGA! W przypadku nie posiadania naszego abonamentu i nie przechodzenia wcześniej procesu weryfikacji, należ podać adres na który zostanie wysłany bezpłatny kurier. Będzie on miał przy sobie gotowy formularz do podpisania oraz będzie upoważniony do weryfikacji danych osobowych posiadacza karty. Prosimy o okazanie kurierowi dowodu tożsamości.

Notatki:

Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta przez Dostawcę Usług są zamieszczone pod adresem fmmobile.pl/dane-osobowe.

Dostawca Usług przetwarza nazwisko i imiona Abonenta (Użytkownika), adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer PESEL, nazwy, serie i numery dokumentów potwierdzających tożsamość, dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy Usług wynikającego z umowy o świadczenie usług przedpłaconych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych niezbednych do realizacji usług zawarcie Umowy jest niemożliwe.

* Zapoznałem się z Informacją o danych osobowych dla abonentów spółki FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
* Zapoznałem się z informacją dla Konsumentów.
* Akceptuję regulamin Sklepu Internetowego.
Wyrażam zgodę na dostarczanie wyłącznie droga elektroniczną za pośrednictwem ww. adresu e-mail proponowanych przez FM GROUP Mobile sp. z o.o. zmian warunków umowy, w tym dokonanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych usług. Niniejsze oświadczenie nie dotyczy dostarczania propozycji zmian i informacji o zmianach, dla których umowa w ofercie na karte (pre-paid) lub bezwzględnie obowiązujace przepisy prawa przewidują powiadomienie wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.
Abonent (Użytkownik) wyraża zgodę na dostarczenie informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Dostawcy Usług, w formie elektronicznej.
* Oświadczam, że zapoznałam/-em sie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie na karte (pre-paid), którego treść akceptuję. Wskazane powyżej dane osobowe sa aktualne i prawdziwe. Jestem osoba uprawniona do złozenia niniejszego „Formularza rejestracyjnego”.
* Za zgodą Abonenta (Użytkownika) będącego osobą fizyczną Dostawca Usług przetwarza inne dane tego Aboneta w związku ze świadczona usługą, w szczególnosci numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, Numer Identyfikacji Podatkowej
* Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dostawcę Usług, jedynie w niezbędnym zakresie, danych dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy  podmiotom współpracującym przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, przede wszystkim podmiotowi: Artur Trawiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FM GROUP POLSKA Artur Trawiński z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51-129), przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 898-195-35-47, REGON: 933001508), zwany dalej "FM WORLD Polska”.
Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informacji telefonicznej i spisie Abonentów. Zgoda dotyczy zamieszczenia identyfikujących danych osobowych obejmujących: numer telefonu, nazwiska i imion, nazwę miejscowości oraz ulicę w miejscu zamieszkaniaw spisach Abonentów Dostawcy Usług i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia przez Dostawcę Usług i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o numerach telefonicznych. Zgoda obejmuje zamieszczanie danych osobowych zarówno w spisach udostępnianych w formie książkowej, jak i w postaci elektronicznej posiadającej możliwość wyszukiwania numerów. Celem spisu Abonentów jest umożliwienie sprawnego wyszukiwania numerów.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr tel., e-mail) przez spółkę FM GROUP Mobile sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247 do celów sprzedaży produktów i usług, przedstawienia mi informacji handlowych o nowych produktach, usługach, o nowych ofertach promocyjnych, udziału w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem Partnerów FM GROUP Mobile sp. z o. o.* oraz prezentowania mi informacji handlowych Partnerów FM GROUP Mobile sp. z o. o z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej** wskazanych w Umowie oraz przekazanych w trakcie obowiązywania Umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane Partnerom FM GROUP Mobile sp. z o. o. Ofertę Partnerów będzie prezentowała wyłącznie FM GROUP Mobile sp. z o. o. Akceptuję, że niniejsze oświadczenie nie jest zależne od czasu obowiązywania Umowy.

*Partner FM GROUP Mobile Sp. z o. o. – podmiot będący uczestnikiem Klubu FM World, w szczególności podmiot: Artur Trawiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FM GROUP POLSKA Artur Trawiński z siedzibą we Wrocławiu (51-129), przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 8981953547, wpisany w CEIDG lub podmiot współpracujący z FM GROUP Mobile sp. z o. o. **Środki komunikacji elektronicznej – telefonicznie na numer telefonu (SMS, MMS), z użyciem automatycznych systemów wywołujących, z wykorzystaniem poczty elektronicznej (adres e-mail).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę FM GROUP Mobile sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-129), przy ul. Żmigrodzkiej 247 do celów marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu otrzymywania informacji handlowych o nowych ofertach promocyjnych, produktach, nowych usługach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych transmisyjnych przez spółkę FM GROUP Mobile sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-129), przy ul. Żmigrodzkiej 247 dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Dane będą przetwarzane w trakcie trwania Umowy.***

***W przypadku wyrażenia zgody, FM GROUP Mobile Sp. z o. o. będzie mogła prezentować produkty i usługi dostosowane do Abonenta. Przygotowując ofertę, oprzemy się na analizie wykorzystanych przez Abonenta usług.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny na numery dostępne w FM GROUP Mobile sp. z o.o. w celu przedstawienia oferty.
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu e-mailu, przez spółkę FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247 do celów marketingowych podmiotowi: Artur Trawiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FM GROUP POLSKA Artur Trawiński z siedzibą we Wrocławiu (51-129), przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 8981953547, wpisany w CEIDG tak aby mógł przygotować ofertę lub produkty i usługi oraz w celu przedstawienia mi przez Artur Trawiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FM GROUP POLSKA Artur Trawińskiz siedzibą we Wrocławiu (51-129), przy ul. Żmigrodzkiej 247, NIP: 8981953547, wpisany w CEIDG, jego własnej oferty.