Rejestracja karty SIM


Jeśli jesteś posiadaczem oferty na kartę, przypominamy o konieczności jej rejestracji w związku z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Zarejestruj Swoją kartę już teraz, dzięki czemu będziesz pewny, że nie utracisz swojego numeru z dniem 1 lutego 2017 r.

W przypadku aktywacji nowych numerów na kartę, Ustawa nakłada obowiązek rejestracji i weryfikacji użytkownika przed uruchomieniem usługi.

Jeżeli posiadasz już abonament w FM MOBILE, proces weryfikacji masz już prawie za sobą. Wystarczy, że podasz dodatkowe dane w formularzu. Natomiast jeśli nie posiadasz usługi abonamentowej w FM MOBILE, prosimy o podanie adresu w celu twojej weryfikacji. Wyślemy do Ciebie bezpłatnego kuriera z gotowym formularzem do podpisania.

Dane dotyczące karty SIM
Dane posiadacza karty SIM
Dokument potwierdzający tożsamość
Adres

UWAGA! W przypadku nie posiadania naszego abonamentu i nie przechodzenia wcześniej procesu weryfikacji, należ podać adres na który zostanie wysłany bezpłatny kurier. Będzie on miał przy sobie gotowy formularz do podpisania oraz będzie upoważniony do weryfikacji danych osobowych posiadacza karty. Prosimy o okazanie kurierowi dowodu tożsamości.

Notatki:
Wyrażam zgodę na dostarczanie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem ww. adresu e-mail proponowanych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. zmian warunków regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych usług. Niniejsze oświadczenie nie dotyczy dostarczania propozycji zmian i informacji o zmianach, dla których umowa w ofercie na kartę (pre-paid) lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują powiadomienie wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dla Abonentów w ofercie na kartę (pre-paid), którego treść akceptuję. Wskazane powyżej dane osobowe są aktualne i prawdziwe. Jestem osobą uprawnioną do złożenia niniejszego „Formularza rejestracyjnego”.
FM GROUP Mobile Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe zawarte w formularzu i przekazane w trakcie świadczenia usług telekomunikacyjnych będą przetwarzane w celu ich świadczenia, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez FM GROUP Mobile. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz odwołania w każdym czasie złożonych oświadczeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie, przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanym w niniejszym formularzu, a także danych dotyczących treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwana dalej „Umową”) oraz zobowiązań z niej wynikających, jedynie w niezbędnym zakresie, podmiotom współpracującym przy lub w związku z wykonywaniem umowy z Dostawcą Usług, przede wszystkim firmie FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 898-195-35-47, REGON: 933001508. Zgoda ta obejmuje w szczególności zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych w szczególności: 1) nazwisk i imion, pełny adres zamieszkania, pełny adres korespondencyjny, numer PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 2) w rozszerzonym zakresie: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Numer Identyfikacji Podatkowej (art. 161 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); w celu sprzedaży, obsługi Abonenta, archiwizacji i wprowadzania danych w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań na podstawie obowiązujących przepisów, rozpatrywania reklamacji, dokonywania rozliczeń.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w niniejszym formularzu) oraz wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych, a w szczególności wyrażam zgodę na: otrzymywanie reklam i powiadomień, w tym związanych z marketingiem produktów i usług występujących w obrocie handlowym pod znakiem „FM GROUP”, tworzenie zbiorczego profilu Abonentów Dostawcy Usług oraz przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych ze względu na właściwość świadczonej usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych transmisyjnych w celu marketingu usług telekomunikacyjnych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informacji telefonicznej i spisie Abonentów/Użytkowników. Zgoda dotyczy zamieszczenia identyfikujących danych osobowych obejmujących: numer telefonu, imienia i nazwiska, adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym, w spisach Abonentów/Użytkowników FM GROUP Mobile Sp. z o.o. i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wykorzystywanie identyfikujących danych osobowych dla potrzeb świadczenia przez FM GROUP Mobile Sp. z o.o. i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o numerach telefonicznych. Zgoda obejmuje zamieszczanie danych osobowych zarówno w spisach udostępnianych w formie książkowej, jak i w postaci elektronicznej posiadającej możliwość wyszukiwania numerów. Celem spisu jest umożliwienie sprawnego wyszukiwania numerów Abonentów/Użytkowników. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i zależy wyłącznie od woli Użytkownika. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób.